VËRTETIM I VERIFIKIMIT TË LEJES SË DREJTIMIT (PATENTËS) PËR KONVERTIM

Albanian

Ky dokument vërteton Lejet e Drejtimit të Automjetit të lëshuara nga DPSHTRR (Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor) në Shqipëri, në dy gjuhë: shqip dhe anglisht. Për tu pajisur me të duhet të ndiqni procedurën e mëposhtme.
Hapi i parë është aplikimi në e-albania.al në këtë link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12584  
Shënim: Sigurohuni të ngarkoni në sistem edhe faqen e parme dhe të pasme të patentës.
Hapi i dytë, menjëhere pas kryerjes së aplikimit, është dërgimi me postë i dokumenteve:

  1. Kopje dokumenti identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;
  2. Lejen e drejtimit origjinale të vlefshme (pa skaduar);
  3. Mandatpagesë (shih mënyrën e pagesës);
  4. Zarfi i parapaguar (shih shërbimin postar).  

Postal Address

Embasy of Albania
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00