Shërbimet Konsullore

Orari i veprimeve konsullore:
E hënë - e enjte: 10:00 - 12:00 dhe 13:00 - 15:00
E premte: 10:00 - 12:00 dhe 13:00 - 14:00
 
Telefon: + 377 45 600 173 
 
 
SHTETESIA
 
Me lindje
 
bazë Ligjit nr. 8442, datë 21.1.1999 ”Për disa ndryshime Ligjin nr. 8389, date 5.8.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, çdo fëmijë lind jashtë territorit Republikës Shqipërisë, duke pasur qoftë edhe njërin prej prindërve me shtetësi shqiptare, e fiton vetiu shtetësinë shqiptare.
Prindërit e fëmijës duhet paraqiten Përfaqësi për deklarimin e lindjes fëmijës me dokumentacionin e nevojshëm përfshin:
 
1. Aktin e lindjes fëmijës;
2. Deklaratën e prindit jo shqiptar për pëlqimin e tij fëmija marrë shtetësinë shqiptare;
 
dy këto dokumente duhet jenë legalizuar nga autoriteti kompetent i vendit përkatës.
 
Me Natyralizim duhet paraqiten dokumentet si poshtë:
 • Kërkesa e shtetasit huaj drejtuar Presidentit Republikës Shqipërisë. Kjo kërkesë duhet përmbajë identitetin e plotë kërkuesit (emër, mbiemër, datëlindje, vendlindje, shtetësi), adresën e saktë vendbanimit tij përhershëm dhe adresën ku pret informim për ecurinë e aplikimit tij, si dhe arsyet e kërkesës për fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet me emër, mbiemër e firmë nga kërkuesi;
 • Çertifikata e lindjes, origjinale, e legalizuar me vulën e Ministriseë Brendshme Kosovës, vulën e Ministrisë Jashtme dhe me vulën e Ambasadës;
 • Leje qëndrimi Republikën e Shqipërisë, sipas kritereve ligjit për shtetësinë (1 vjecare, 3 vjecare ose 5 vjecare)(fotokopje e noteruar)
 • Akti i pronësisë banesës ose kontrata e zënies me qera banesës (fotokopje e noteruar);
 • Kontrata e punës për punësuarit ose vërtetimi nga zyra e tatimeve për vetpunësuarit ose investitorët (fotokopje e noteruar);
 • Dokumente vërtetojnë disponimin e mjeteve financiare mjaftueshme për jetesë, si garanci bankare, librezë kursimi, vërtetime zyrtare ardhurash (fotokopje e noteruar);
 • Dëshmia personi nuk është nën hetime, e legalizuar me vulën e Gjykatës, vulën e Ministrisë Jashtme dhe vulën e Ambasadës,
 • Fotografia e aplikuesit, tre copë ( rast se ka fëmijë minorenë, fotografi për secilin prej tyre);
 • Çertifikata (kur është e nevojshme) për vërtetuar origjinën shqiptare kërkuesit, deri dy shkallë, qoftë dhe nga njëri prind.
 
* Shtetasit e Kosovës janë martuar me një Shtetas/e Shipërisë për shumë se tre vjet, duhet kenë lejeqëndrimi 1 vjecare mund aplikojnë për fitimin e shtetësisë shqiptare
 
** Shtetasit e Kosovës mund vërtetojnë deri dy breza prejardhjen nga Shqipëria, pra nëse njërin nga prindërit apo njërin nga gjyshërit e kane me shtetësi shqiptare, duhet kenë lejqëndrimi 3 vjecare për aplikuar për fitimin e shtetësisë shqiptare
 
Rifitimi i shtetësisë shqiptare dhe dokumentacioni kërkohet për këtë qëllim:
 
Personi ka hequr dorë nga shtetësia shqiptare për shkak premtimit për fitimin e një shtetësie tjetër, e rifiton shtetësinë shqiptare qoftë se nuk ka fituar shtetësinë e premtuar. Edhe këto raste paraqiten dokumente identifikuese, si dhe dokumente argumentojnë kërkesën e shtetasit shqiptar si:
 
 • Kërkesa e qytetarit drejtuar Presidentit Republikës Shqipërisë. Kjo kërkesë duhet përmbajë identitetin e plotë tij (emër, mbiemër, datëlindje, vendlindje, shtetësi), adresën e saktë vendbanimit tij përhershëm, adresën (nr. tel.) ku pret informim për ecurinë e aplikimit tij, si dhe arsyet e kërkesës për rifitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet me emër, mbiemër e firmë nga kërkuesi;
 • Çertifikata e lindjes dhe ajo familjare ( legalizuara);
 • Relacioni shpjegues dhe konfirmimi nga komisariati i policisë vendore dhe prefektura përkatëse lidhur me shtetësinë kanë ose kanë pasur prindërit e çdo aplikuesi.
 • Deklarata noteriale nga çdo aplikues madhor, për faktin e aplikimit ose jo për fituar shtetësi tjetër;
 • Vërtetimini i njësisë administrative përkatëse për çdo aplikues madhor;
 • Çertifikata e lindjes ose e vdekjes prindërve çdo aplikuesi;
 • Fotografia e aplikuesit, tre copë ( rast se ka fëmijë minorë, fotografi për secilin prej tyre).
 •  
 
MARTESAT
 
Ambasadë është e mundur lidhet martesa dhe lëshohet çertifikatë martese, kur paktën, njëri nga bashkëshortët është shtetas shqiptar.
 
Dokumentacioni i nevojshëm për lidhjen e martesës përfaqësi:
 
1. Kur dy shtetasit janë shqiptarë:
 • çertifikatë lindje me foto ose me fotokopjen e kartës identitetit bashkëlidhur, për secilin nga bashkëshortët;
 • çertifikatë për lidhje martese, për secilin nga bashkëshortët;
 • dy rastet, çertifikatat e lindjes dhe ato për leje martese duhet jenë legalizuara nga prefekturat dhe kenë vlefshmëri, kohë, deri 3 muaj nga data e lëshimit tyre.
 
2. Kur një nga bashkëshortët është shtetas shqiptar:
 • Për shtetasin shqiptar:
 • Kërkohen dokumentet si pikën 1.
 
Për shtetasin e huaj:
 • leja e martesës nga vendi i origjinës;
 • vërtetim nga ambasada e vendit origjinës e akredituar vendin pritës (ose nga ambasada respektive e mbulon shtetin ku kryhet martesa, rastin kur nuk ka ambasadë akredituar) i cili konfirmon vlefshmërinë e lejes martesës;
 • çertifikatë lindje;
 • fotokopje e pasaportës;
 • dokumentacioni duhet jetë i legalizuar
 • dokumentacioni duhet jetë i përkthyer gjuhën shqipe nga autoritetet kompetente vendit pritës.
 
LEGALIZIMI I DOKUMENTEVE
 
Legalizimi i c’do dokumenti lëshuar nga institucionet e Kosovës bëhet Ambasadë nga e hëna deri premten. Për t’u legalizuar dokumenti duhet te ketë vulën legalizuese institucionit qe e lëshon atë dokument, si dhe vulën legalizuese Ministrisë Jashtme Kosovës
Legalizimi kushton 20 euro.
 
 
VIZA
 
bazë Marrëveshjes Mbi Lëvizjen e Ndërsjelltë Shtetasve midis Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, date 29 mars 2010, shtetasit e Kosovës nuk kanë nevojë aplikojnë për vizë hyrëse territorin e Shqipërisë për një vizitë ose qëndrim jo gjatë se 90 ditë, brenda një afati 180 ditë nga data e hyrjes pare. 
 
Shtetasit e Republikës Kosovës mund hynë territorin e Shqipërisë me një nga dokumentet vijim:
 
1. Pasaportë e zakonshme;
2. Pasaportë Diplomatike;
3. Pasaportë Zyrtare;
4. Letërnjoftim;
5. dokument udhëtimi grupi;
6. dokument I vlefshëm udhëtimi për kthim Republikën e Kosovës;
7. leje për qarkullim zonat kufitare;
8. dokument udhëtimi lëshuar përputhje me drejtën ndërkiombëtare zbatueshme për palët kontarktuese.
 
Ambasada e Republikës Shqipërisë Kosovë pranon aplikime dhe lëshon viza vetem për shtetasit e huaj rezidentë Kosovë. Për mënyrën e aplikimit dhe llojet e vizave konsultohuni me faqen zyrtare Ministrisë Jashtme Republikës Shqipërisë.

Adresa

Ambasada Shqiptare
Qyteza Pejton, Rruga Mujo Ulqinaku
18 Prishtine

Tel / Fax

Tel. + 383 38 248208
Fax. + 383 38 248 209
Nr. i emergjences:+383 45 618 618

E-MAIL

embassy.pristina@mfa.gov.al