ÇERTIFIKATA

 

Leshimi i çertifikatave te gjendjes civile nga konsullata e Milanos

 PROCEDURAT PER LESHIMIN E ÇERTIFIKATAVE

 

Çertifikatat do leshohet vetëm për shtetasit janë rezident Itali.

 

Llojet e çertifikatave mund lëshohen janë:

1.   Çertifikatë lindje

2.   Çertifikatë familjare

3.   Çertifikatë martese (vetëm për martesat e rregjistruara pas vitit 2010)

4.  Çertifikatë vdekje (vetëm për vdekjet e rregjistruara pas vitit 2010)

 

Pajisen me çertifikata vetëm shtetasit me qëndrim rrethin e juridiksionit postit. Konsullaten e Republikes se Shqiperise ne Milano duhet te paraqiten vetëm shtetasit shqiptarë rezident  rajoninValle d'Aosta, Alto Adige, Friuli - Venezia -Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia - Romagna, Toscana. Marche, Umbria

Për t’u pajisur me çertifikatë shtetasi paraqitet personalisht. mungesë, paraqitet një anëtar i familjes, kujdestar ose perfaqesuesi ligjorPër shtetasit nën 16 vjeç, kërkesa bëhet nga njerit prej prinderve dhe mund te lëshohet edhe me foto.

Për kërkuar lëshimin e çertifikatës duhet keni me vete:

Letërnjoftim elektronik/pasaportë biometrike;

Dëshmi qëndrimit rregullt e regjistruar rrethin konsullor postit, mund jetë një nga dokumentet e mëposhtme:

- Çertifikatë rezidence lëshuar nga komuna; dhe/ose

- Deklaratë personale për vendbanimin, e vërtetuar nga komuna; dhe/ose

- Kopje kontrate banimi e vlefshme jo pak se 12 muaj, e noterizuardhe/ose

- Kartë identiteti, ku shënohet vendbanimi;

- Dëshmi kryerjes pagesës tarifës me postë ne vlerën 20 Euro.

Adresa

Via San Martino 10 - 20122
Milano, Italy

Tel / Fax

Tel.+ 39 02 8051265
Urgenza 14:00-20:00
Tel.+393806411884

E-MAIL

consulate.milan@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 14:00