LIBERALIZIMI I VIZAVE

LËVIZJA E LIRË VENDET E HAPËSIRËS SHENGEN

1. cilat shtete mund udhëtohet pa viza?

2. Këto rregulla janë vlefshme vetëm për shtetasit shqiptarë mbajtës pasaportës biometrike

3. Sa kohë mund qëndrojnë qytetarët shqiptarë zonën Shengen?

4. A mund jetohet dhe punohet shtetet e zonës Shengen sipas rregullave reja?

5. Kërkesat ndaj shtetasve shqiptarë për udhëtuar lirisht drejt shteteve Shengen

6. Çfarë ndodh nëse qytetarët shqiptarë do shkelin rregullatqëndrimit.

7. Rekomandime për udhëtarët

 

cilat shtete mund udhëtohet pa viza?

Shtetet  cilat udhëtohet pa viza janë ato Bashkimit Europian: Austri, Belgjikë, Bullgari, Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Greqi, Gjermani, Holandë, Hungari, Islandë, Itali, Letoni, Lituani, Luksemburg, Maltë, Poloni, Portugali, Qipro, Republika Çeke, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi.

Qytetarët shqiptarë udhëtojnë pa viza edhe Islandë, Norvegji e Zvicër e Litehshtejn,

Përjashtohen Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda cilat janë jashtë zonës Shengen. Për rrjedhojë rregullat e reja nuk aplikohen këto shtete. Për informimin mbi kërkesat e hyrjes këto dy shtete, qytetarët shqiptarë duhet kontaktojnë Seksionin e Vizave Ambasadën e Britanisë Madhe Tiranë dhe Ambasadën e Irlandës Greqi.

 

Këto rregulla janë vlefshme vetëm për shtetasit shqiptarë mbajtës pasaportës biometrie

Meqenëse pasaportat  jo-biometrike nuk vlejnë për lëvizjen e lirë pa viza, mbajtësit e tyre  mund udhëtojnë drejt vendeve hapësirë Shengen, vetëm nëse ndodhet tashmë një vizë e vlefshme Shengen. Për informacione mëtejshmeshtetasit duhet kontaktojnë autoritetet e shtetit shqiptar ose përfaqësitë konsullore shteteve Shengen.Koha e vlefshmërisë pasaportave  jo-biometrike do përcaktohet nga autoritetet kompetente shqiptare.

 Sa kohë mund të qëndrojnë qytetarët shqiptarë në zonën Shengen?

Sipas rregullave reja, qytetarët shqiptarë me pasaportë biometrike mund qëndrojnë zonën Shengen, ( përfshin Islandën, Norvegjinë, Zvicrën, si edhe gjitha shtetet anëtare BE-së, përveç Mbretërisë Bashkuar dhe Irlandës) maksimumi 90 ditë nga dita e hyrjes brenda një periudhë kohore prej gjashtë muajsh (180 ditë). Periudha fillon nga momenti kur ju hyni për herë parë këtë zonë, brenda periudhës gjashtë mujore. Për shembull, nëse datë 1 janar ju hyni për herë parë zonën Shengen, periudha e ardhshme gjashtë mujore fillon datë 1 korrik. Nëse udhëtoni shpesh zonën Shengen, duhet numëroni ditët e mbetura nga periudha gjashtë mujore. Pra, ju mund bëni disa udhëtime afatshkurtra, me kusht kohëzgjatja e tyre mos kalojë 90 ditët brenda periudhës gjashtë mujore (180 ditë).

A mund të jetohet dhe të punohet në shtetet e zonës Shengen sipas rregullave të reja?

Jo. Rregullat e reja aplikohen vetëm për qëllime udhëtimi. Ato nuk u japin qytetarëve shqiptarë të drejtën për të  qëndruar  më shumë se 3 muaj dhe as të drejtën për t’u punësuar, apo për të kërkuar azil, në këto shtete. Ata shtetas që kanë ndërmend të punësohen apo të studiojnë për një periudhë që tejkalon 90 ditët, më parë duhet të aplikojnë për vizë afatgjatë ose për leje qëndrimi, pranë ambasadës apo konsullatës së shtetit ku dëshirojnë të shkojnë. Është e ndaluar të punohet në zonën Shengen pa leje pune apo të jetohet aty pa lejen përkatëse të qëndrimit.Liberalizimi i regjimit të vizave nuk u jep mundësi shtetasve shqiptarë të punojnë në vendet në të cilat ata do të mund të lëvizin,  brenda periudhës së lejuar për të qëndruar. Madje vendimi për liberalizimin e regjimit të vizave do të përmendë si kusht, lëvizjen për qëllime të ndryshme, përjashtuar punësimin.Punësimi i ligjshëm i shtetasve shqiptarë në një prej këtyre vendeve, do të mundësohet vetëm nëpërmjet lejeve të punës. Lejet e punës mund të merren vetëm në bazë të kontratave të punës dhe vizave të tipit D të cilat merren në ambasadën e atij vendi në të cilin është marrë kontrata e punës.Nëse një qytetar shqiptar ka siguruar një kontratë të vlefshme pune, atëherë ai do të mund të pajiset në Shqipëri me një vizë të tipi D dhe më pas, këtë vizë do ta kthejë, në vendin përkatës, në leje qëndrimi, me një afat deri në një vit.

 

Kërkesat ndaj shtetasve shqiptarë për të udhëtuar lirisht drejt shteteve Shengen.

a) Pasaportë biometrike.

b) Deklarimi i qëllimit të udhëtimit si dhe paraqitja, para punonjësit të kontrollit kufitar, e dokumenteve që justifikojnë qëllimin dhe kushtet e qëndrimit.

-Kur deklaron në kufi se po udhëton për turizëm, për pushime, i pavarur nga pritja apo shoqërimi i një personi tjetër, shtetas apo rezident në atë vend etj.duhet të paraqitet një rezervim hoteli dhe bileta e kthimit, nëse udhëtohet me avion ose mjete të transportit ujor.

-Kur deklaron se udhëton për aktivitete të ndryshme, paraqitet dokumentacioni mbi aktivitetin, për të cilin personi është ftuar.

-Kur deklaron se udhëton për arsye shëndetësore, paraqitet konfirmimi i institucionit shëndetësor ku do shkohet apo rekomandimi nga institucioni shëndetësor shqiptar ( rastet e kryerjes së analizave etj.).

-Kur deklaron se udhëton për vizitë tek një i afërm, duhet të jepet informacion mbi të dhënat e personit pritës, adresa e tij, nr. telefoni, etj.

-Në të gjitha rastet, shtetasi duhet të ketë  siguracionin shëndetësor  (që përfshin udhëtimin dhe periudhën e qëndrimit) dhe nëse udhëtohet me makinë,  dokumentacionin e nevojshëm të makinës  (leje ndërkombëtare drejtimi automjeti dhe kartoni i gjelbër i sigurimit ndërkombëtar të makinës).

-Mjetet e udhëtimit (bileta avioni, trageti,etj.)

-Mjetet e jetesës gjatë qëndrimit  në zonën Shengen

Shtetasi duhet të ketë mjete të mjaftueshme të jetesës, si për periudhën e qëndrimit të synuar edhe për kthimin në vendin e  prejardhjes ose tranzitin në një shtet të tretë në të cilin ai është i sigurt se do të pranohet, apo është në gjendje të përfitojë mjete të tilla në mënyrë të ligjshme.

Po sa është kjo shumë?

Vende të ndryshme kanë përcaktuar shuma të ndryshme. Përafërsisht kjo shumë nuk e kalon 50 euro dita, kur shtetasi ka një rezervim hoteli.

c) Shtetasi udhëtar nuk duhet të figurojë në listat e personave që përbëjnë kërcënim për rendin, shëndetin publik apo sigurinë e brendshme.

d) Emri i këtij shtetasi nuk duhet të figurojë ndër emrat e personave ndaj të cilëve është dhënë masa ndalim hyrje qoftë edhe në një nga vendet në fjalë.Nëse për çdo njerin shtetas është marrë një vendim nga autoritetet administrative kufitare apo ato gjyqësore të qoftë edhe njerit nga 24 vendet e Shengenit, përfshirë dhe Zvicrën, për t’i ndaluar hyrjen në atë vënd, dhe ky informacion është hedhur në sistemin SIS, ky person nuk mundet dhe nuk do lejohet të hyjë në asnjë nga këto vende; pra do të prapësohet, me të mbërritur në pikën e kalimit të kufirit të vendit të parë të hapësirës Shengen. Vendimet për të ndaluar hyrjen, janë kompëtencë e këtyre autoriteteve. Këto vendime meren për raste, të cilat i ka përcaktuar Kodi Shengen, dhe që janë:

-kur personi është dënuar për një vepër penale për të cilën Kodi Penal parashikon dënim minimal 1 vit burg.

-kur personi ka qenë subjekt i një urdhër largimi, largimi me forcë (deportimi, kthimi apo dëbimi), që kryesisht zbatohen pë raste të qëndrimit të paligjshëm.

-kur ka të dhëna se personi është përfshirë në aktivitete kriminale apo dëshmi të qarta se ka për qëllim një gjë të tillë.Vendimet të tilla, në të gjitha rastet u janë  komunikuar me shkrim të interesuarve.e) Për minorenët kërkohet të respektohen kushtet e lëvizjes së minorenëve nëse nuk janë të shoqëruar nga të dy prindërit.Çdo udhëtar duhet të ketë parasysh se:

Autoritetet kufitare të shteteve anëtare  Shengen kanë të drejtë të refuzojnë hyrjen e personave që nuk plotësojnë këto kërkesa dhe të vendosin përfundimisht nëse do të lejojnë hyrjen në zonën Shengen.

 

Çfarë ndodh nëse qytetarët shqiptarë do të shkelin rregullat eqëndrimit.

Qytetarëve shqiptarë do t’u kërkohet zbatojnë disa kërkesa dhe rregulla, jo vetëm gjatë hyrjes vendet e BE-së por edhe gjatë qëndrimit tyre këto vende.Nëse qytetarët shqiptarë do shkelin këto rregulla, ata do bëhen subjekt i largimit apo deportimit me forcë, veprim i cili shoqërohet gjithmonë me ndalim hyrje nga 1-5 vjet.Për një kategori shkeljesh rregullave qëndrimit, shtetet anëtarë BE-së aplikojnë masa administrative gjobe, cilat shkojnë deri 3000 euro. rast se këto shuma nuk paguhen, atëherë personi i gjobitur nuk do lejohet hyjë atë vend, i ka vendosur gjobën, deri sa ta paguajë atë me gjithë kamatë vonesën.Me rëndësi është dihet se cilat janë këto rregulla shtetasit shqiptarë nuk duhet shkelin:

-Së pari, nuk duhet të shkelin afatin e lejuar të qëndrimit që është 90 ditë për 180 ditë.

-Së dyti, nuk duhet të shkelin legjislacionin vendas, kryesisht atë mbi punësimin. Pra, nëse kapen duke punuar, ata  bëhen subjekt i largimit dhe ndalimit të hyrjes.

-Së treti, nuk duhet të bëhen problem për sigurinë publike, apo të përfshihen në aktivitete kriminale.

-Së katërti, nuk duhet të bëhen barrë publike. Barrë publike janë personat të cilët nuk kanë të siguruar strehimin, ushqimin apo nevojat e tjera jetësore. E thënë në mënyrë të përmbledhur, nëse shtetasit shqiptarë do të shkelin kushtet e lejuara për hyrjen dhe qëndrimin në një nga vendet e BE-së, atëherë ata do të penalizohen individualisht, - do t’u ndalohet hyrja në të gjitha vendet e BE-së për një periudhë deri në 5 vjet.Të gjitha kushtet që u përmendën më lart që kanë të bëjnë me hyrjen dhe qëndrimin në zonën Shengen janë kushte që aplikohen për të gjithë të huajt në BE.  

Rekomandime për udhëtarët

• Udhëtoni me agjenci udhëtimi të besueshme.

• Kontrolloni a ju duhet sigurim shëndetësor dhe lloji i tij (dokumenti/konfirmimi nga zyrat shëndetësore). Rekomandohet të pajiseni me sigurim shëndetësor përpara nisjes.

• Nëse udhëtoni drejt zonës Shengen me automjet, duhet të pajiseni me leje ndërkombëtare drejtimi automjeti dhe me kartonin e gjelbër të sigurimit ndërkombëtar të makinave. Për më shumë informacion, përfshirë rregullat rrugore të BE-së, vizitoni faqen e internetit

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/traffic_rules_en.htm

• Nëse udhëtoni privatisht, përpiquni të kontrolloni adresën, qytetin, numrin e telefonit dhe emrin e hotelit të shtetit të zonës Shengen, për shëmbull në një faqe interneti.

• Numri i urgjencës është 112 dhe vlen për të gjitha shtetet anëtare të BE-së(për policinë, ambulancën dhe zjarrfikësin). 

Adresa

Via San Martino 10 - 20122
Milano, Italy

Tel / Fax

Tel.+ 39 02 8051265
Urgenza 14:00-20:00
Tel.+393806411884

E-MAIL

consulate.milan@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 14:00