MARRJA E SHTETESISE SHQIPTARE

Marrja e shtetësisë shqiptare

Marrja dhe lënia e shtetësisë shqiptare rregullohet me ligjin për shtetësinë. Autoriteti përgjegjës për trajtimin e çështjeve shtetësisë është Ministria e Brendshme. Marrja dhe lënia e shtetësisë bëhet nga Presidenti, me dekret. Dekreti hyn fuqi menjëherë dhe pas botohet dhe Fletoren ZyrtareMarrja e shtetësisë bëhet kur huajt dëshirojnë bëhen shtetas shqiptarë plotësojnë kushtet cakton ligji përkatës.Republika e Shqipërisë lejon dyshtetësinë dhe për marrjen e shtetësisë shqiptare huajt nuk janë detyruar lënë shtetësinë/shtetësitë e vendeve nga vijnë.

Fëmijtë e lindur nga prindër shqiptarë marrin automatikisht shtetësinë shqiptare. Kur prindërit e fëmijëve jetojnë jashtë shtetit, janë nevojshme kryerja e veprimeve rregjistrimit për përfituar dokumentet e shtetasit, si çertifikatat e lindjes, pasaportat, etj.

Njohja ose marrja e shtetësisë shqiptare

mbështetje nenit 102 pika 4 e Kushtetutës; nenit 7, nenit 25 ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 "Për shtetësinë shqiptare", ndryshuar; dhe  Vendimit nr. 554, datë 03.07.2013, Këshillit Ministrave, "Për përcaktimin e procedurave për njohjen ose fitimin e shtetësisë shqiptare nga personat me origjinë shqiptare, me përjashtim shtetasve Republikës   Kosovës", Ministri i Punëve Jashtme dhe Ministri i Brendshëm, bashkërendim midis tyre, kanë publikuar një udhëzim përbashkët lidhur me plotësimin e dokumentacionit për gjithë personat e interesuar.Sqarojmë se kërkesa për shtetësinë shqiptare paraqitet pranë Ministrisë Brendshme/Komisariateve vendore Policisë Shtetit, vendqendrimit personit ose, rast se personi banon jashtë shtetit, pranë përfaqësive diplomatike ose konsullore Republikës Shqipërisë jashtë shtetit ose përfaqësi vendin ku i interesuari banon apo ndodhet fizikisht.

Adresa

Via San Martino 10 - 20122
Milano, Italy

Tel / Fax

Tel.+ 39 02 8051265
Urgenza 14:00-20:00
Tel.+393806411884

E-MAIL

consulate.milan@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 14:00