Informacion mbi njohja reciproke e lejeve të drejtimit në Gjermani dhe Shqipëri / Informationen über Gegenseitige Anerkennung von Führerscheinen in Deutschland und Albanien

Informacion në Gjuhën Shqipe
Njohja reciproke e lejeve të drejtimit në Gjermani dhe Shqipëri
Rregullat e reja hyjnë në fuqi më 1 qershor 2022
Zotëruesit e një lejeje drejtimi të kategorive A, A1, A2, B, BE, C, C1, C2, D, D1, D2 (motoçikletë, veturë, kamion dhe autobus), të lëshuara pas datës 24 janar 2017, und të bëjnë konvertimin pa qenë nevoja e një provimi të ri.
Kjo vlen për shtetas me rezidencë në Gjermani (qëndrimi në Gjermani për të paktën 185 ditë në vit).
 
Rregullorja e re në detaje:
Me një ndryshim të fundit ligjor (Rregullorja e 15-të për Ndryshimin e Rregullores së Lejeve të Drejtimit (FeV) dhe Rregullave të tjera të Qarkullimit Rrugor), tashmë qytetarëve dhe qytetareve shqiptare u hapet rruga për të konvertuar në të ardhmen në leje gjermane drejtimi, pa pasur nevojë për test, lejet shqiptare të klasave A, A1, A2, B, BE, C, C1, C2 D, D1, D2 (motoçikletë, veturë, kamion dhe autobus), dhe të klasës AM pas kalimit të një testi Praktik.
Rregullat për konvertimin e lejeve të drejtimit nga Republika e Shqipërisë hyjnë në fuqi më 1 qershor 2022. Megjithatë, landeve federale përgjegjëse për zbatimin e rregulloreve për lejet e drejtimit u është rekomanduar që të fillojnë që tani të veprojnë në përputhje me këto rregulla. Përgjegjëse për konvertimin janë autoritetet e lejeve të drejtimit (Führerscheinstelle) në vendbanimin e aplikuesve.
Rregullorja e re vlen për:

  • Zotëruesit e një lejeje drejtimi të lëshuar pas datës 24.01.2017 nga autoritetet përgjegjëse në Shqipëri, të cilët janë me vendbanim në Gjermani (qëndrim prej jo më pak se 185 ditë në vit)
  • Zotëruesit e një lejeje qëndrimi të lëshuar para datës 24.01.2017 nga autoritetet përgjegjëse në Shqipëri, me vendbanim në Gjermani para datës 24.01.2017, mund të kërkojnë informacion nëpërmjet Zyrës Federale për Mjetet e Transportit (KBA) nga autoriteti përgjegjës në Shqipëri në lidhje me posedimin dhe vlefshmërinë e lejes së drejtimit.
  • Zotëruesit e një lejeje qëndrimi të lëshuar nga autoritetet përgjegjëse në Republikën Federale të Gjermanisë, të cilët janë me vendbanim në Republikën e Shqipërisë (qëndrim prej jo më pak se 185 ditë për vit kalendarik).

Informationen auf Deutsch
Gegenseitige Anerkennung von Führerscheinen in Deutschland und Albanien
Die neuen Regelungen treten am 1. Juni 2022 in Kraft
Inhaber eines Führerscheins der Klassen A, A1, A2, B, BE, C, C1, C2, D, D1, D2 (Motorrad, Pkw, Lkw, Bus), der nach dem 24. Januar 2017 ausgestellt ist, können diesen dann ohne erneute Prüfung umschreiben lassen.
Das gilt für Menschen mit Wohnsitz in Deutschland (Aufenthalt in Deutschland mindestens 185 Tage pro Jahr).
 
Die Neuregelung im Detail:
Mit einer aktuellen Rechtsänderung (15. Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften) wird für die Bürgerinnen und Bürger aus Albanien nun der Weg geebnet, künftig albanische Führerscheine der Klassen A, A1, A2, B, BE, C, C1, C2 D, D1, D2  (Motorrad, Pkw-, Lkw- und Busklassen) prüfungsfrei und die Klasse AM nach Ablegen einer praktischen Prüfung in eine deutsche Fahrerlaubnis umzuschreiben.
Die Regelungen zur Umschreibung von Fahrerlaubnissen aus der Republik Albanien treten am 01.06.2022 in Kraft. Die für den Vollzug der fahrerlaubnisrechtlichen Regelungen zuständigen Länder sind aber gebeten worden, bereits jetzt entsprechend zu verfahren. Zuständig für die Umschreibung sind die Fahrerlaubnisbehörden am Wohnsitz (Führerscheinstelle)der Antragstellerinnen und Antragsteller.
 
Die Neuregelung gilt für:

  • Inhaber eines nach 24.01.2017 in Albanien von den zuständigen Behörden ausgestellten Führerscheins mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland (Aufenthalt mindestens 185 Tage pro Jahr)
  • Inhaber eines vor dem 24.01.2017 in Albanien von den zuständigen Behörden ausgestellten Führerscheins mit Wohnsitznahme in der Bundesrepublik Deutschland vor dem 24.01.2017 können über das Kraftfahr-Bundesamt (KBA) bei der zuständigen albanischen Behörde eine Auskunft über den Besitz und die Gültigkeit der Fahrerlaubnis einholen.
  • Inhaber eines von den zuständigen Behörden in der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Führerscheins mit Wohnsitz in der Republik Albanien (Aufenthalt mindestens 185 Tage in einem Kalenderjahr)

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00