Tarifat për shërbimet konsullore

 
Tarifat për shërbimet konsullore rregullohen në mbështetje të nenit 11 në  Ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare” si dhe të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ministrit të Punëve të Jashtme nr.  37, dt. 31.12.2014, “Për përcaktimin e tarifës për shërbimet konsullore të Ministrisë së Punëve të Jashtme apo ambasadave tona jashtë vendit”, të ndryshuar.
TARIFAT PËR SHËRBIMET KONSULLOR 
I. Tarifat për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit Tarifa në monedhën vendase       Tarifa në euro
Lejekalimi   30 €
Leje Trasporti trupi (për të vdekurit)                      Falas
II. Tarifat për lëshimin, verifikimin dhe legalizimin e dokumenteve: Tarifa në monedhën vendase       Tarifa në euro
Certifikatë e çdo lloji lëshuar për shtetasit shqiptarë   20 €
Certifikatë e gjendjes civile lëshuar nga përfaqësitë (lëshohen vetëm në përfaqësitë në Itali)   20 €
Certifikatë e çdo lloji lëshuar për shtetasit e huaj   Reciprocitet
Vërtetim i çdo lloji lëshuar për shtetasit shqiptarë   30 €
Vërtetim i çdo lloji lëshuar për shtetasit e huaj   Reciprocitet
Verifikimi i dokumentit për shtetasit shqiptarë   10 €
Legalizimi i dokumentit nga përfaqësitë për shtetasit shqiptarë   15 €
Legalizimi i dokumentit për shtetasit e huaj   Reciprocitet
Legalizimi i dokumentit nga përfaqësitë për shtetasit shqiptarë të vdekur (certifikatë vdekje)                      Falas
III. Tarifat për lëshimin e akteve noteriale dhe përkthimin e dokumenteve Tarifa në monedhën vendase Tarifa në euro
Përpilimi i deklaratave, autorizimeve, testamenteve, garancive dhe prokurave të posaçme                 20€/faqja
Vërtetimi i dublikatave dhe kopjeve                10€/faqja
Përkthimi i dokumenteve                 10€/faqja
Vërtetim i rregullshmërisë së përkthimit të certifikatave  (vërtetim përkthimi)                 10 €
IV. Tarifat për Pasaportë Biometrike dhe Letërnjoftim Tarifa Pasaporte       Tarifa Letërnjoftim
Aplikimi vetëm në Bruksel, Belgjikë                  170 € 16 €
Aplikimi vetëm në Romë dhe  Milano, Itali 130 €   12 €
Aplikimi vetëm në Athinë dhe Selanik, Greqi 130 € 12 €
Aplikimi vetëm në Mynih, Gjermani                   170 €                      16 €
Aplikimi vetëm në Nju Jork, SHBA                  240 $                      18 $
Aplikimi vetëm në Londër, Mbretëria e Bashkuar

         

          144 GBP    

               13 GBP

Adresa

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë
München / Germany
ALBERT-SCHWEITZER-STR.62 81735 MÜNCHEN

Tel / Fax

Tel:+49 (0) 8992284522
+49 (0) 8992284524
Fax: +49 (0) 8992284523
Raste emergjente nr.
Tel: +4915237913997​

Orari zyrtar

E Hënë - e Premte
09:00-14:00