VËRTETIM KONSULLOR MBI TË DHËNAT E SAKTA

Albanian

Vërtetimi lëshohet kur kemi të bëjmë me dokumente të ndryshme që paraqesin të dhëna të ndryshme (p.sh. leje drejtimi dhe pasaporta ose karta ID). Për tu pajisur me të duhet të ndiqni procedurën e mëposhtme.
 
Hapi i parë është aplikimi në e-albania.al në këtë link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9487
 
Hapi i dytë, menjëherë pas kryerjes së aplikimit, është dërgimi me postë i dokumenteve:

  1. Dy dokumentet shqiptare me mospërputhje të dhënash;
  2. Mandatpagesë (shih mënyrën e pagesës);
  3. Zarfi i parapaguar (shih shërbimin postar).

Postal Address

Embasy of Albania
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00