NJËSIM ME ORIGJINALIN

Albanian

Vërtetohet/njësohet kopja me origjinalin për diplomat e lëshuara në Shqipëri kur kërkohet nga institucionet e Provincës së Kebekut.
 
Në rastin e diplomave universitare, firma e rektorit duhet të jetë verifikuar më parë pranë rektoratitaktual (siç aktet ligjore e nënligjore e parashijnë për përdorim të dokumentit jashtë vendit).
 
Në rastin e diplomës së shkollës së mesme, dokumenti duhet të jetë legalizuar më parë nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ).
 
Procedura që duhet të ndiqni në këtë rast është si më poshtë.
 
Hapi i parë është aplikimi në e-albania.al në këtë link:
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9780
 
Hapi i dytë, menjëherë pas kryerjes së aplikimit, është dërgimi me postë i dokumenteve:

  1. Fotokopje e dokumentit shqiptar të identifikimit (pasaportë ose kartë identiteti);
  2. Dokumenti origjinal që kërkohet të njësohet (diploma + lista e notave);
  3. Mandatpagesë (shih mënyrën e pagesës);
  4. Zarfi i parapaguar (shih shërbimin postar).

Postal Address

Embasy of Albania
130 Albert Street, suite
302 Ottawa, ON, KIP 5G4

Tel / Fax

Tel. +1 613 236 3053
Tel: +1 613 236 3053
Fax. +1 613 236 0804

Only Emergency Cases! Tel: 001 613 864 75 75

E-MAIL

embassy.ottawa@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00