Investoni në Shqipëri

Nje vështrim i përgjithshëm gjeo - ekonomik

 
Shqipëria është e vendosur zemër Mesdheut dhe shtrihet përgjatë vijës bregdetare detit Adriatik dhe Jon. Ajo kufizohet me kufi tokësorë nga Greqia, Maqedonia, Mali i Zi dhe lidhet nëpërmjet detit Adriatik me Italinë. Shqipëria është një portë hyrëse e rëndësishme për Evropën Lindore dhe Ballkanin
 
Hyrja e Shqipërisë NATO siguroi stabilitet ekonomik dhe potenciale reja, çka bëri mundur investimet shihen sigurta duke rritur interesin jo vetëm te investitorëve vendas por dhe atyre huaj
 
 • Popullsia: 2,894,475 (Doing Business Albania 2016)
 • Sipërfaqja: 28,748 km2
 • Monedha:  Leku shqiptar (ALL)
 • Rrjeti kombëtar rrugor: 3,719 km
 • Rrjeti hekurudhor: 441 km. Rrjeti hekurudhor shqiptar lidhet me rrjetin hekurudhor ndërkombëtar nëprmjet Malit Zi dhe Korridorit VIII nëpërmjet Portit Durrësit
 • Tokë bujqësore: 24% (INSTAT)
 • Anëtarësimet kryesore: OBT, MSA, CEFTA, EFTA, Marrëveshja e tregtisë lirë Turqinë, Programi i Sistemit Gjeneralizuar Preferencave (GSP) Shteteve Bashkuara Amerikës, akumulim diagonal midis Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë, Serbisë dhe shteteve anëtare EFTA.
 • Industritë rëndesishme eksportuese: tekstile dhe këpucë, minerale, lëndë djegëse, energji elektrike, materiale ndërtimi dhe metale, fruta, perime dhe duhan.
 • mirat dhe shërbimet rëndësishme importuara: makineri dhe paisje, ushqime, tekstile dhe kimikate.
 • Tregjet rëndësishme import-eksportit: Italia, Greqia, Kina, Turqia, India, Kosova, Gjermania dhe BE.
 

Investimet dhe klima e biznesit 

 
raportin e Bankës Botërore “Doing Business” për vitin 2015, Shqipëria u rrit me 40 Pozicione (108-68) dhe kjo falë performancës mirë tre treguesve: Pagesa e taksave, Regjistrimi i pronës dhe Sigurimi i mbrojtjes investitorëve (Shqipëria e shtata botë dhe e para rajon). 
 
Për vitin 2015, sipas “Indeksit Lirisë Ekonomike” Fondacionit “Heritage” Shqipëria renditet pozicion shumë favorshëm krahasuar me vendet e tjera rajonit.
 

Rritje ekonomike e drejtuar nga Eksporti

Shqipëria ka një sektor dinamik eksporti. Eksportet shqiptare kanë patur një rritje vjetore prej 24% gjatë 5 viteve fundit dhe një rritje volumit tregtisë me shumë vende Europës. Eksportet pesë vitet e fundit janë rritur nga 1 miliard dollarë 2,5 miliard dollarë.
 
 

Kapital njerëzor konkurrues

57%  e popullsisë shqiptare është nën moshën 35 vjeç;
Mosha mesatare e popullësisë është 31.5 vjeç;
Paga minimale prej vitit 2013 është 22.000 ALL (përafërsisht 157 €) 
Shqipëria ka mbi 1,000,000 profesionistë mirë-arsimuar dhe shumë motivuar;   
Gjuha angleze, italiane dhe greke fliten gjerësisht ndërsa gjuha franceze dhe ajo gjermane mësohen edhe shkolla;  
Çdo vit, shumë se 100,000 studentë regjistrohen universitete.

 

Mundësi  sektoriale premtuese

Shqipëria ka një numër konsiderueshëm mundësish investimi si sektorin publik ashtu dhe atë privat. Gjithashtu ka një sërë mundësish sektorë qëndrueshëm dhe rritje tillë si: Industria përpunuese, energjia, bujqësia, industria mekanike dhe turizmi
 

Reforma strukturore gjithëpërfshirëse

Qeveria  ka ndërmarrë dhe vazhdon ndërmarrë reforma rëndësishme me qëllim rritjen ekonomike dhe thithjen e investitorëve huaj:  
Ligji për Zonat e zhvillimit teknologjik dhe ekonomik
Ligji ri për PPP-ve
Ligji Investimeve/Investitorëve Strategjikë
Ligji Turizmit
 
 

Treguesit makroekonomikë

 
Situata makroekonomike Shqipëri është e karakterizuar nga çmime qëndrueshme, norma ulëta inflacionit dhe norma qëndrueshme kursit këmbimit Inflacioni mesatar vjetor ka qenë relativisht i qëndrueshëm për shumë se një dekadë me një nivel 1.9%   regjistruar 2013, 1.6% regjistruar vitin 2014 dhe rreth 2.0% 2015.
 

Standard & Poor

Standard & Poor 's ka përmirësuar dy herë klasifikimin për Shqipërinë, nga B (-) B ( qëndrueshme) B (+). Shqipëria ka kapërcyer dy nivele brenda një viti, për vitin 2015.
 

Raportet kryesore  

raportin e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, BERZH, Shqipëria është vlerësuar si vendi ka ndërmarrë reformat mira rajon për vitin 2014. Përveç huave direkte apo fondeve garancisë, BERZH është e angazhuar Shqipëri edhe si aksionere kompani ndryshme private. Portofoli i BERZH Shqipëri kryesohet nga financimet infrastrukturë, me 35% shumës totale, e ndjekur nga energjetika me 31% dhe nga sektori financiar me 24%.
 
Fondacionit Heritage raportin e Indeksit Lirisë Ekonomike për vitin 2015, e rendit Shqipërinë pozicion shumë favorshëm krahasim me vendet e tjera rajonit. Shqipëria ka rezultate larta treguesit e tregtise, treguesit fiskal dhe treguesit e lirisë investimeve.
 
Bazuar Raportin e Bankës Botërore për vitin 2015, Shqipëria ka përjetuar rritjen madhe ekonomike rajon.
Klima e biznesit është përmirësuar mënyrë konsiderueshme.
 

Pse investosh Shqipëri 

 
Një vend me reformim shpejtë, me fokus lehtësinë e bërit biznes, me vendndodhje shkëlqyer dhe strategjike, me akses lirë tregut, me taksa konkurruese dhe stimuj favorizues, si dhe me një fuqi punëtore motivuar, mirëarsimuar dhe me kosto konkurruese, Shqipëria është një destinacion i shkëlqyer investimi
 
1. Vendndodhje strategjike me akses lehtë Europë dhe rajonin e Ballkanit
 • E ndodhur qendrën e udhëkryqeve natyrore korridoreve kryesore Europë
 • Portë hyrjeje me katër porte: Durrës, Vlorë, Shëngjin, Sarandë.

* Porti i Shëngjinit është potencialisht një ndër portet thellë rajon dhe Detin Mesdhe 

 
2. Akses i lirë treg
 • Ekonomia e Shqipërisë është tashme plotësisht e hapur dhe karakterizohet nga nje tregti plotësisht e liberalizuar
 • Ekonomia elastike ndër ekonomitë e Europës Jug-Lindore
 • Ekonomia e vetme Europë e cila nuk ka kaluar një periudhë reçesioni
 
3. Mjedis pro – biznes
 • Përfitime tatimore dhe stimuj sektorët strategjikë investimit
 • Sistem tatimor online 
 • Kuadri ligjor i biznesit përputhje me legjislacionin e Bashkimit Europian
 
4. Proçesi i regjistrimit biznesit
 • Regjistrimi i biznesit të ri mund të bëhet 24 orë, me një kosto minimale duke filluar nga 100 ALL (afërsisht  EUR 1)
 • Proçes i shpejtë dhe transparent i liçensimit të biznesit, nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit  
 
5. Seleksion i lartë i mundësive investimit
 • Mundësi investimit me anë partnertitetit  sektor publikprivat
 • Mundësi investimit sektorë me rritje qendrueshme si Energji e rinovueshme, Turizmi, Agrikultura, Prodhimi, Trasporti dhe Logjistika; Shërbimet ICT, Industria e Minierave
 
6. Kuadër ligjor mbështetës për Investimet e Huaja Direkte
 • Asnjë autorizim paraprak qeveritar
 • gjithë sektorët hapur për investorët e huaj
 • Asnjë kufizim ose limitim për kompanitë e huaja, është e mundur edhe pronësi e huaj nivelin 100%
 • Nuk ka kufizime për nivelin e fitimeve
 
7. Aftësitë konkurruese fuqisë puntore 
 
8. Sistem i favorshëm taksimi
 • Marrëveshje për Eliminimin e Tatimiti të Dyfishtë me mbi 30 vende
 • Asnjë dallim midis investitorëve të huaj apo vendas
 
9. Infrastrukturë permirësim shpejtë 
 • Zhvillim i shpejtë i infrastrukturës transport, telekomunikacion dhe energji
 • Mjete zhvilluara dhe me kosto ulta transportin detar
 • Rrugë transporti mirëpërcaktuara dhe mekanizm i dërgimeve direkte shumicën e vendeve Bashkimin Europian
 
10. Destionacion turistik i rekomanduar
 • Shqipëria e listuar e katërta “52 places to go in 2014” nga Neë York Times
 • Top Destinations 2012 – Frommer’s Travel Guide
 • E para 10 vendet mira për vizituar 2011 – Lonely Planet
 
 

Regjistrimi i shoqërive tregtare dhe liçensimi i biznesit 

Dy iniciativa një rëndësie veçantë, ndërmarra nga Qeveria Shqiptare, cilat synojnë krijimin e një klime favorshme pro-biznes janë: krijimi i Qendrës Kombëtare Regjistrimit (QKR) dhe krijimi i Qendrës Kombëtare Liçencimit (QKL). Legjislacioni fushën e regjistrimit dhe liçencimit biznesit është harmoni me standartet e parashikuar nga BE, me fokus primar reduktimin e barrierave administrative për bizneset cilat operojnë Shqipëri.
 
1. Regjistrimi i Shoqërive Tregtare
Ligji nr. 9901 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” hyri fuqi datë 21.05.2008. Ky ligj rregullon statusin e tregtarit, themelimin dhe administrimin e shoqërive tregtare, drejtat dhe detyrimet e themeluesve, ortakëve dhe aksionarëve dhe riorganizimin dhe likuidimin e shoqërive tregtare.
Referuar ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007, “Për Qendrën Kombëtare Regjistrimit (QKR)” i ndryshuar, regjistrimi i shoqërive tregtare Shqipëri bëhet nëpërmjet QKR-së. QKR-ja gëzon statusin e institucionit publik, me personalitet juridik, varësi ministrit mbulon çështjet e tregtisë, me seli qendrore Tiranë.
 
2. Detyrimi për regjistrim
Subjektet detyrohen regjistrohen regjistrin tregtar janë:
 • Personat fizikë, ushtrojnë veprimtari ekonomike tregtare;
 • Shoqëritë e thjeshta sipas dispozitave Kodit Civil;
 • Shoqëritë tregtare;
 • Degët dhe zyrat e përfaqësimit shoqërive huaja;
 • Shoqëritë dhe unionet e kursim-kreditit;
 • Shoqëritë e bashkëpunimit ndërsjellë;
 • Çdo subjekt tjetër, për cilin parashikohet detyrimi për regjistrim, bazë legjislacionit shqiptar.
 
3. Regjistrimi QKR
Aplikimi për regjistrim fillestar nje biznesi mundësohet brenda 24 orëve me një kosto prej 100 Lekë. Regjistrimi fillestar dhe çdo regjistrim tjetër bëhet me aplikim pranë çdo sporteli shërbimi QKR-së, gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, pavarësisht vendit ushtrimit veprimtarisë, vendbanimit apo selisë aplikantit. Aplikimi për regjistrim mund kryhet edhe mënyrë elektronike, përputhje me legjislacionin për nënshkrimin elektronik.
Dokumentacioni i kërkuar për regjistrim fillestar QKR
Për bërë një regjistrim fillestar QKR kërkohet dokumentacioni i mëposhtëm:
 • Kërkesa për aplikim
 • Dokumentacioni shoqërues
Për informacion më të detajuar rreth Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, ju lutemi referojuni faqes zyrtare të QKR ëëë.qkr.gov.al ku publiku gëzon akses të plotë.
 
4. Liçensimi i biznesit  
Bazuar ligjin nr. 10081, datë 23.02.2009, i cili rregullon proçedurat e liçencimit Shqipëri, Qendra Kombëtare e Liçencimit (QKL) ka filluar aktivitetin e saj si institucion publik varësi ministrit mbulon çështjet e ekonomisë, qershor 2009. Ky ligj ka për qëllim përmirësimin e klimës biznesit, nëpërmjet reduktimit barrierave administrative ndaj nismës lirë kryerjen e veprimtarive ekonomike, tregtare apo profesionale, ose përdorimin e mirave publike, duke garantuar, njëkohësisht, mbrojtjen e interesit publik ushtrimin e këtyre veprimtarive dhe përdorimin e mirave publike.
Legjislacioni i liçencave parashikon 12 fusha ndryshme liçencimi/lejimi, ku vetëm disa prej tyre trajtohen nga/ose nëprëmjet QKL-së. Sistemi i liçencimit/lejimit për fushat ngelen pa përfshirjen e QKL rregullohet nga legjislacioni respektiv sektorial. konkretisht, fushat për cilat pajisja me liçencë/leje, bazohet legjsilacion sektorial janë :
 • Shërbimi bankar financiar;
 • Shërbimi bankar jo-financiar;
 • Telekomunikacioni;
 • Shërbimet sektorin e energjisë (prodhimi, transmetimi, shpërndarja etj.);
 • Hidrokarburet;
 • Shërbimet portuale, hekurudhore dhe aeroportuale;
 • Lojrat e fatit;
 • Shërbimi postar;
 • Konçesionet.
 
5. Aplikimi QKL
Kërkesat për aplikim për leje dhe/ose liçencë, apo për nënkategoritë respektive tyre paraqiten pranë çdo sporteli shërbimi QKL, selinë qendrore Tiranë ose sportelet e shërbimit cilat gjenden pranë zyrave pushtetit vendor rrethe. Kosto e paraqitjes kërkesës për aplikim është 100 Lekë. Kërkesa për aplikim paraqitet çdo sportel shërbimi, pavarsisht vendodhjes ushtrimit aktivitetit aplikantit.
Për informacion detajuar rreth Qendrës Kombëtare Liçencimit, ju lutemi referojuni faqes zyrtare QKL www.qkl.gov.al.
 

Tatimet 

Me miratimin e paketës re fiskale 2014 ligji nr. 179/2013 28 dhjetor 2013 qeveria ka marrë një numër iniciativash tilla si:
 • Jo TVSH makineri me vlerë mbi 500.000 dollarë do përdoren për rritur produktivitetin.
 • Jo taksë për bizneset e vogla me qarkullim vjetor pak se 2 milion lekë. Biznesi i vogël do paguajë një taksë prej 25 mijë lekë (177 €) vit.
 • Bizneset me qarkullim vjetor 2-8 milionë lekë (14,000.00€ -56,000.00€) do jenë subjekt i një normë tatimore prej 7.5%.
 • Jo TVSH në ilaçe, shërbime shëndetësore, që nga 1 prilli 2014.
 • Jo akciza në karburant që përdoret për nevojat e kompanive prodhuese të naftës.
 
Taksa konkurruese 
 
Personat juridikë dhe / ose fizikë në Republikën e Shqipërisë i nënshtrohen tatimeve të mëposhtme:
 
 
 Tatim mbi ardhurat personale nga puna dhe pagesa tjera
 
 Sigurimet Shoqërore (mbi pagën bruto) 
 

Sistemi doganor shqiptar

 
1. Legeislacioni doganor dhe administrata
Administrata Doganore përbëhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoritë Rajonale dhe nga Degët Doganore. Ajo varet nga Ministria e Financave dhe është nën mbikqyrjen e saj. Kompetencat dhe organizimi i Administratës Doganore përcaktohen në aktet nënligjore në zbatim të “Kodit Doganor të Republikës së Shqiperisë” miratuar me ligjin nr. 8449, datë 27.01.1999 i ndryshuar.
Me shume informacion mbi sistemin doganor shqiptar mund të gjeni në adresen: ëëë.dogana.gov.al.
 
2. Tarifat doganore
Shqipëria është anëtare e Organizatës Botërore të Tregëtisë që prej shtatorit të vitit 2000. Me anëtaresimin e Shqipërise në këtë organizatë nisi proçesi i harmonizimit të legjislacionit tregtar, në përputhje me rregullat ndërkombëtare të tregtisë dhe të OBT-së.
Niveli i tarifave doganore përcaktohet në bazë të Nomenklaturës së Kombinuar të Klasifikimit të Mallrave në nivel 8 shifror. Ky klasifikim është në përputhje të plotë me nomenklaturën e klasifikimit të mallrave që zbaton Bashkimi Evropian. Sistemi tarifor është mjaft i thjeshtë. Tarifat doganore të kombit më të favorizuar që zbatohen janë: 0%, 2%, 5%, 6%, 10% dhe 15%.
Në zbatim të marreveshjeve të tregtisë së lirë, Shqipëria zbaton Tarifa Preferenciale Importi me vëndet e marrëveshjes CEFTA, EFTA, Bashkimin Evropian dhe Turqinë. Për produktet industriale (kapitujt 25-97 të Nomenklaturës së klasifikimit të Mallrave) këto tarifa janë 0%, ndërsa për produktet bujqësore në përputhje me përcaktimet në marrëveshjet përkatëse.
Trajtimi tarifor favorizues prej të cilit mund të përfitojnë disa mallra për shkak të natyrës së tyre ose të përdorimit të tyre të veçantë. Ai i nënshtrohet kushteve të përcaktuara në aktet nënligjore në zbatim të Kodit Doganor.
 
3. Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
Importet
TVSH-ja llogaritet, zbatohet dhe paguhet në momentin kur mallrat hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Norma e TVSH-së është 20% e vlerës së tatueshme.
Bazuar në ligjin nr. 7928, datë 27.04.1995 “Për tatimin mbi vleren e shtuar” i ndryshuar, përjashtimi nga TVSH-ja zbatohet kur kemi të bëjmë me:
 • Import të mallrave në regjimin transit;
 • Import të mallrave të deklaruara nën regjimin e lejimit të përkohshëm;
 • Import të mallrave në regjim aktiv;
 • Import të mallrave dhe shërbimeve që lidhen me realizimin e fazave të kërkimit dhe zhvillimit të operacioneve hidrokarbure, të kryera nga kontraktoret apo nënkontraktorët;
 • Importi i kafshëve të gjalla të racës, të ardhura nga donatorët të ndryshëm;
 • Importi i mallrave të ardhura nga NATO;
 • Importi i mjeteve të cilat ndihmojnë në integrimin në jetë të invalidëve.
Gjithashtu, Kodi Doganor parashikon përjashtim nga detyrimet doganore për emigrantët e kthyer (personat që kanë qenë me vendbanim në një shtet tjetër për një periudhë të paktën 12 muaj në mënyrë të vazhduar dhe transferohen në Shqipëri).
 

Eksporti

TVSH zbatohet në masen zero përqind për mallra që eksportohen nga territori i Republikës së Shqipërisë.
 

Nxitja e Biznesit

Për objektet e dhëna me qira ose enfiteozë, me një sipërfaqe mbi 200 m2, vlera e detyrimit mujor rillogaritet me zbritje, në rastet kur subjekti qiramarrës, vërteton në llogaritë financiare vjetore të tij se ka kryer investime në pasurinë e marrë me qira ose enfiteozë duke e përmirësuar atë, si dhe ka kryer  blerje, instalim linjash, makinerish e pajisjesh në vlerat, si më poshtë vijon:


ADRESA

Ambasada Shqiptare
57, avenue Marceau 75116
Paris, France

TEL / FAX

Tel. +33 1 47 23 31 00
Fax. +33 1 47 23 59 85

Kontakt Urgjence

+33 1 47 23 31 51
Ky numër mund të përdoret vetëm në rast urgjence. Abuzimi me këtë numër ju ngarkon me përgjegjësi ligjore

E-MAIL

Konsullata:
consulate.paris@mfa.gov.al

Kancelaria:
embassy.paris@mfa.gov.al

Çështje policore:
officer.paris@mfa.gov.al

SHËRBIMI KONSULLOR

E hënë, e martë dhe e mërkurë
10:00 - 13:00
* Shërbimi konsullor është i mbyllur në ditët e pushimeve zyrtare shqiptare:
 2 jan 2023, 3 jan 2023
14 mar 2023, 22 mar 2023,
10 pri 2023, 17 pri 2023, 21 prill 2023, 1 maj 2023, 28 qer 
2023, 5 sht 2023, 28 nën 2023, 29 nën 2023, 25 dhj 2023