Martesat

Për të marrë këtë shërbim konsullor ju duhet të aplikoni në e-albania.al duke zgjedhur shërbimin e kërkuar dhe në vijim konsulli do t'ju udhëzojë mbi procedurën dhe do t'ju japë një datë dhe orë takimi për t'u paraqitur në sektorin konsullor të ambasadës.  

Martesat dhe regjistrimi i akteve martesore

Martesat, kur paktën njëri nga bashkëshortët e ardhshëm është me shtetësi shqiptare e me qëndrim rregullt  Gjermani, mund lidhen zyrën e gjendjes civile Gjermani, zyrën e gjendjes civile Shqipëri, ku bashkëshorti shqiptar figuron i regjistruar, ose Ambasadën e R.Sh. Berlin.

Martesat zyrat e gjendjes civile Gjermani apo kryhen vetëm kur bashkëshortët kanë qëndrim rregullt Gjermani.

Për martesat do lidhen Shqipëri, rekomandojmë parë merret kontakt me zyrën e gjendjes civile për sqaruar hollësisht formalitetet.

 

A. Lidhja e martesës Ambasadë

Dokumentacioni i nevojshëm kur bashkëshortët e ardhshëm janë me shtetësi shqiptare:

1. Certifikatë për lidhje martese (marrë gjendjen civile përkatëse Shqipëri dhe e legalizuar Ministrinë e Punëve Jashtme Tiranë);

2. Kopje e kartës identitetit;

3. Pasaportë biometrike dhe dokumente rregullta qëndrimi Gjermani (p.sh. leje qëndrimi).

Dokumentacioni i nevojshëm kur njëri nga bashkëshortët është i huaj:

1. Leje martese e vërtetuar (beglaubigt) sipas rastit zyrën përkatëse Landesverwaltungsamt, Bezirksamt, Regierungspräsidium ose Polizeidirektion. rast se shtetasi nuk është gjerman, leja e martesës duhet vërtetohet nga ambasada përkatëse e vendit huaj;

2. Certifikatë lindje e vërtetuar (beglaubigt) ose pajisur me vulën Apostille

3. Pasaportë gjermane ose me lejen përkatëse qëndrimit rregullt Gjermani.

Dokumentet për lidhje martese kanë afat vlefshmërie deri 3 muaj.

 

Paraqitja personale dhe dëshmitarët

Për lidhjen e martesës është e nevojshme prania personale e dy bashkëshortëve. Ata duhet shoqërohen secili me nga një dëshmitar, cilët duhet kenë me vete dokumente identifikimi dhe   jenë me qëndrim rregullt Gjermani.

 

Lëshimi i aktit martesor

Lidhja e martesës Ambasadë konfirmohet me aktin martesor. Tarifa e lëshimit aktit është 30€. Kjo shumë duhet derdhet paraprakisht llogarinë bankare ambasadës.

 

B. Lidhja e martesës Gjermani

Për dokumentacionin dhe formalitetet e tjera kërkohen nga zyrat gjermane ju rekomandojmë kontaktoni me to dhe sqaroheni për procedurat. Dokumenti kryesor kërkohet për martesat është certifikata për lidhje martesore (Ehefähigkeitszeugnis) nga zyra e gjendjes civile Shqipëri.

Për lëshimin e certifikatës për lidhje martesore, zyra e gjendjes civile Shqipëri kërkon dokumentet e mëposhtme bashkëshortit/es gjerman/e:

1. Çertifikatë lindje internacionale;

2. Dokument vërteton banimin Gjermani (Erweiterte Meldebescheinigung);

 

Duhet kihet parasysh dokumentet nuk duhet jenë vjetra se 3 muaj

Për marrjen e dokumenteve nevojshme zyrën e gjendjes civile Shqipëri shtetasi/shtetasja shqiptar/e mund paraqitet vetë zyrën e gjendjes civile atje ose mund autorizojë me prokurë një njeri afërm. Ambasada nuk mund sigurojë për ju dokumente zyrës gjendjes civile si certifikata, leje martese, etj.

Çdo dokument i lëshuar nga institucionet shqiptare duhet të jetë i pajisur me vulë apostille nga Ministria për Evropen dhe Punët e Jashtme në Tiranë për t’u njohur nga institucionet gjermane. Çdo dokument i lëshuar nga institucionet gjermane duhet te jete i pajisur me vule apostille nga zyrat qendrore te landit për t’u njohur nga institucionet shqiptare.

 

Regjistrimi i martesave zyrat e gjendjes civile Shqipëri

Regjistrimi i martesave lidhura pranë zyrave gjermane gjendjes civile mund bëhet drejtpërdrejt prej vetë interesuarave zyrat përkatëse gjendjes civile Shqipëri. Por ky veprim mund kryhet dhe përmes Ambasadës.

Nëse regjistrimin doni  ta bëni vetëatëherë ju nevojitet  të apostilloni ne zyrat gjermane te landeve çertifikatëne martesës në origjinal dhe ta merrni atë me vete për tu paraqitur në zyrën përkatëse të gjendjes civile në Shqipëri. Nëse do vendosni regjistrimi kryhet përmes Ambasadës, do paraqisni certifikatën e martesës origjinal vërtetuar (beglaubigt) sipas rastit zyrën përkatëse Landesverwaltungsamt, Bezirksamt, Regierungspräsidium ose Polizeidirektion. Bashkë me certifikatën duhet jepni edhe adresën e zyrës gjendjes civile Shqipëri, ku figuroni regjistruar

Regjistrimi i martesës nëpërmjët Ambasadës është falas

Procedura e regjistrimit nëpërmjet Ambasadës kryhet me anë postës dhe nuk ka nevojë për paraqitje personale. Zarfi dërgohet ambasadë duhet përmbajë një kërkesë shkruar nga ju, certifikatën e martesës, dëshminë e pagesës dhe një zarf me kthim paguar dhe me adresë për kthimin e certifikatës.

Kërkesë të shkruar dhe të firmosur nga ju se ku do të regjistroni martesën, certifikatën e martesës të pajisur me vulë apostile nga zyrat qendrore te landit, të përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes zyrtarë të certifikuar.

Përkthimi i certifikatës së martesës duhet të jetë i pajisur me vulë apostile.

Ambasada ju pajis me vërtetim përkthimi kundrejt shumës prej 10 euro në llogari të Ambasadës për shërbimet konsullore, për vërtetim përkthimi për certifikatën e martesës. Të gjithë dokumentacionin e mësipërm si dhe dëshminë e pagesës mund të na e nisni me postë për të proceduar me regjistrimin e martesës.

Lënia paregjistruar e martesës nuk lejon ndryshimin e gjendjes tuaj civile Shqipëri. Për pasojë nuk mund kryeni veprime tjera kanë lidhje me këtë ndryshim, si p.sh. regjistrimin e fëmijëve.

 

C. Lidhja e martesës Shqipëri

Dokumentet duhet paraqiten zyrën e gjendjes civile Shqipëri nga shtetasi/ja gjerman/e janë:

1. Certifikatë për lidhje martese (Ehefähigkeitszeugnis);

2. Certifikatë lindje (Geburtsurkunde);

3. Dokument vërteton banimin Gjermani (Meldebescheinigung).

 gjithë dokumentet e mësipërme duhet  mos jenë   vjetra se 3 muaj dhe duhet  jenë me vule Apostille nga zyrat e landeve gjermane

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Ambasada e RSH-së në Berlin - Botschaft der Republik Albanien

Sektori Konsullor - Konsularischer Dienst:

Tel +49 30 25942013
Tel +49 30 81816894

Nr. i emergjences - Notrufnummer:


Mobile +49 174 8619587

Sektori Politik dhe Administrativ - Politischer Dienst und Verwaltung:

Tel. +49 30 25942014
Tel: +49 30 25942015
Fax +49 30 25931890

PËR ÇËSHTJE KONSULLORE LUTEMI DREJTOHUNI NË ADRESËN E POSTËS ELEKTRONIKE ZYRTARE

E-MAIL

konsullata.berlin@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E enjte
09:00 - 17:00
E premte
09:00 - 14:00

Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.00 - 13.00