Shqipëria anëtare e Këshillit të të Drejtave të Njeriut në OKB

Krijimi i Këshillit Drejtave Njeriut

OKB-ja nga themelimi i saj i ka kushtuar një rëndësi  veçantë çështjeve mbrojtjes dhe avancimit drejtave njeriut çdo individi kudo botë. Përpjekjen e parë këtë drejtim e dëshmon krijimi i Komisionit për Drejtat e Njeriut, i cili u themelua me anë Kartës Kombeve Bashkuara për siguruar mbrojtjen e drejtave njeriut çdo vend botës. Por, ky Komision nuk arriti përmbushte pritshmërinë e vendeve anëtare OKB-së lidhur me mandatin e tij dhe fillim shekullit 21 u e qartë se atijmungonte kredibiliteti dhe aftësia për vepruar. përpjekje për rifituar reputacionin e OKB-së fushën e drejtave njeriut, Asamblenë e Përgjithshme OKB-së u miratua rezoluta 60/251 për zëvendësuar Komisionin me Këshillin e Drejtave Njeriut(KDNJ). Këshilli u krijua mars vitit 2006  dhe filloi punë qershor 2006, duke u kthyer kështu një organ shumë rëndësishëm kuadër Kombeve Bashkuara për adresimin e çështjeve drejtave njeriut.

 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E KDNJ

KDNJ është një organ ndër-qeveritar i OKB-së, 47 vendet anëtare cilit janë përgjegjëse për promovimin dhe mbrojtjen e drejtave njeriut kudo botë pavarësisht kombësisë, vendbanimit, gjinisë, ngjyrës, fesë, gjuhës, apo ndonjë statusi tjetër, si dhe zgjidhen sipas 5 grupimeve rajonale:

 

Rajoni

Grupi afrikan

Grupi aziatik

Grupi i Evropës Lindore

Grupi Latin & Karaibet

Grupi i Evropës Perëndimore & tjerë

Numri i vendeve Këshill

13

13

6

8

7

 

Çdo vit anëtarësia e KDNJ-së rinovohet me 1/3 e tij. Shteti kandidat vlerësohet si i kualifikuar për këto zgjedhje bazuar vlerësimet dhe perceptimet kanë vendet lidhur me "Situatën e mbrojtjes drejtave njeriut brenda vendit dhe promovimi i drejtave njeriut nga ky vend OKB". Anëtarët e zgjedhur shërbejnë për tri vjet dhe kanë drejtë vetëm për një rizgjedhje njëpasnjëshme. Këshilli mblidhet paktën tre sesione rregullta vjetore ( paktën 10 javë vit) dhe me kërkesën e një tretës anëtarëve tij, ka aftësinë për t’u mbledhur një sesion jashtëzakonshëm. Shteti kandidat zgjidhet anëtar i KDNJ-së duhet marrë votat e një shumice absolute Asamblenë e Përgjithshme, 97 nga 193 shtetet.

 

Parimet bazë për punën e KDNJ-së janë përcaktuar me anën e rezolutës 5/1 miratuar 18 qershor 2007 dhe përfshijnë shtimin e dispozitave reja dhe rishikimin e atyre ekzistuese si: Rishikimi Periodik Universal (UPR), Procedurat e Veçanta, Komiteti Këshillues për Drejtat e Njeriut dhe Procedura e Ankimit. Mekanizmi i ri i Rishikimit Periodik Universal shërben për vlerësimin bazë periodike përmbushjes   detyrimeve kanë gjitha vendet për sa u përket respektimit dhe garantimit drejtave njeriut. UPR siguron gjitha shtetet, duke përfshirë edhe anëtarët e Këshillit, jenë subjekt i rishikimit situatës drejtave njeriut vendet e tyre.

 

SHQIPËRIA DHE KDNJ

tetor 2009 Shqipëria shpalli zyrtarisht kandidaturën e saj për anëtar KDNJ për periudhën 2015-2017. zgjedhjet u zhvilluan Asamblenë e Përgjithshme OKB-së Nju Jork 21 tetor 2014, Shqipëria u zgjodh për herë parë anëtare e KDNJ, me 176 vota. Gjatë vitit 2015, Shqipëria është zgjedhur edhe anëtare e Byrosë KDNJ-së si dhe zëvendës-presidente e KDNJ-së, si përfaqësuese e grupit Evropës Lindore.

 

Anëtarësimi Këshillin e Drejtave Njeriut nënkupton për Shqipërinë njohjen e rrugës gjatë vendi ynë ka ndërmarrë drejtim realizimit parimeve lirisë, drejtave njeriut dhe demokracisë, si dhe shërben si një stimul i fortë për vazhduar me vendosmëri rrugën për ndërtimin e një shoqërie hapur dhe demokratike.

 

Zgjedhja e Shqipërisë KDNJ përbën njëherazi vlerësim dhe garanci për angazhimin e saj përhershëm çështjet e drejtave njeriut gjitha frontet. Shqipëria ka shumë për t’i ofruar botës nëpërmjet vlerave e karakterizojnë si harmonia fetare, përkushtimi për fqinjësi mirë, toleranca dhe mikpritja, si dhe nëpërmjet përvojës përftuar gjatë reformimit gjithanshëm ka kaluar vendi.

 

 

LOGOJA E ANËTARËSIMIT KDNJ

MPJ koordinoi fushatën parazgjedhore KDNJ, e cila u kurorëzua me sukses 21 tetor 2014. Pjesë funksionale e kësaj fushate ishte edhe krijimi i një logoje dedikuar për anëtarësimin KDNJ.

 

OBJEKTIVAT E RSH GJATË ANËTARËSISË KDNJ

 

Republika e Shqipërisë, tashmë anëtare e KDNJ-së për periudhën 2015-2017, mbetet e përkushtuar për promovimin universal dhe mbrojtjen e drejtave njeriut dhe lirive themelore njeriut, si dhe mbështet integrimin e dimensionit drejtave njeriut gjithë Politikat e Kombeve Bashkuara. Gjatë anëtarësisë saj KDNJ, prioritet do jenë shtyllat e mëposhtme:

 

Lufta ndaj fenomeneve lidhura ekstremizmin e dhunshëm & Promovimi i tolerancës dhe bashkëjetesës paqësore midis komuniteteve. Shqipëria, duke pasur parasysh vendndodhjen e saj gjeografike, trashëgiminë kulturore dhe tolerancën shembullore mbizotëron ndër tiparet kryesore shoqërisë saj, ka qenë vazhdimisht një promotor i dialogut, respektit dhe nxitjes bashkëjetesës harmonike mes besimeve ndryshme, kulturave dhe civilizimeve. Shqipëria do vihet krye përpjekjeve për promovuar dialogun dhe mirëkuptimin midis kulturave dhe qytetërimeve, me synimin për shfrytëzuar këtë mjet drejtim promovimit dhe mbrojtjes drejtat e njeriut mbarë botën.

 

Dënimi me vdekjeShqipëria është e bindur se heqja e dënimit me vdekje do kontribuojë për procesin e paqësimit dhe tolerancës botë. Shqipëria ka qenë shumë aktive dhe e zëshme përsa i përket diskutimeve Asamblenë e Përgjithshme mbi këtë temë dhe i bën thirrje gjitha vendeve kanë ende një përqasje tillë kombëtare, miratojnë një Moratorium për pezullimin e ekzekutimeve si hap parë për realizimin e synimit final për ndalimin total dënimit me vdekje.

 

drejtat e fëmijëveShqipëria është e angazhuar për promovimin dhe mbrojtjen e drejtave fëmijëve përputhje me angazhimet ndërkombëtare. hartimin dhe zbatimin e kuadrit ligjor, institucional dhe politikave mbi drejtat e fëmijëve, institucionet shqiptare udhëhiqen nga parimi i interesit lartë fëmijëve dhe krijimin e një mjedisi përshtatshëm për mirërritjen e tyre, mbrojtjen nga diskriminimi, mbrojtjen nga dhuna, format e ndryshme abuzimit

 

Barazia gjinoreAngazhimi për ulur pabarazinë gjinore reflektohet një rol proaktiv për përfshirjen e femrave zhvillimin e shoqërisë tyre. Një vend i veçantë u rezervohet t’u dëgjohet zëri projektet terren dhe takimet e forumet rajonale dhe ndërkombëtare.

 

Mos diskriminimiShqipëria do vazhdojë theksojë rëndësinë e promovimit dhe zbatimit praktikë parimeve universalitetit dhe mosdiskriminimit, duke theksuar se drejtat e njeriut janë universale dhe njëlloj zbatueshme për gjitha qeniet njerëzore, pavarësisht përkatësisë etnike, racës, orientimit seksual, etj.

 

Hapa mëdha janë bërë tashmë Shqipëri fushën e arsimit minoriteteve, si dhe zhvillimin e drejtave tyre sferat e jetës politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe fetare. Respektimi dhe promovimi i drejtave personave u përkasin minoriteteve, do mbetet prioritet i politikës brendshme dhe jashtme për Qeverinë Shqiptare.

 

 

Objektiva tjera RSH gjatë anëtarësisë KDNJ

 

planin ndërkombëtar:

 

Forcimi i mandatit OHCHR: Shqipëria mbështet fuqishëm përpjekjet për forcuar Zyrën e Komisionerit Lartë Kombeve Bashkuara për Drejtat e Njeriut dhe tashmë bashkëpunon ngushtë me Procedurat Speciale   Këshillit Drejtave Njeriut. Shqipëria do mbështesë çdo iniciativë ka si qëllim forcimin e pavarësisë mandatit Komisionerit Lartë për Drejtat e Njeriut, si një nga parakushtet për ushtruar si duhet dhe me efektivitet funksionet e tij.

 

Mbështetja për universalitetin e UPR: Republika e Shqipërisë mbështet fuqimisht Mekanizmin Universal Rishikimit Periodik (UPR), dhe e vlerëson krijimin e tij si një arritje rëndësishme dhe risi procesit reformës sistemit drejtave njeriut OKB-së. Shqipëria beson se  UPR shërben si një instrument universal i vlefshëm për gjitha vendet, drejtim  promovimit dialogut për çështjet e drejtave njeriut nivel kombëtar, si dhe ndjekja e procesit gjeneruar prej UPR  do t’u sigurojë vendeve një progres domethënës hartimin e politikave dhe zbatimin e praktikat kombëtare këtë fushë.

 

Promovimi i demokracive reja: Shqipëria beson se përfaqësimi i demokracive reja dhe shteteve vogla përbën vetvete një vlerë shtuar punimet e Këshillit. Por përtej kësaj, për shkak historisë saj veçantë dhe ndjeshmërisë lartë ndaj drejtave njeriut, Shqipëria do angazhohet për ofruar një perspektivë kombëtare unike diskutimet dhe mbrojtjen (advocacy) e Drejtave Njeriut gjithë botën.

 

Promovimi i marrëdhënieve mira fqinjësore dhe zgjidhjen paqësore mosmarrëveshjeve: Shqipëria do vazhdojë zbatojë njëjtin kurs politikën e saj jashtme, duke luajtur një rol aktiv rajon, promovimin e marrëdhënieve mira fqinjësore dhe zgjidhjen paqësore mosmarrëveshjeve, me qëllim garantimit një mjedisi sigurt për respektimin, mbrojtjen dhe promovimin e drejtave njeriut.

 

planin kombëtar:

 

Objektiv madhor do jetë integrimi i drejtave njeriut Axhendën Zhvillimore pas 2015. Gjatë këtyre dy dekadave demokraci, Shqipëria tashmë ka fituar një përvojë gjerë drejtim promovimit dhe respektimit drejtave njeriut. Shqipëria do angazhohet për  gëzimin e plotë drejtave njeriut nga gjitha shtresat e shoqërisë, dhe grupeve rrezikuara veçanti.

 

 

Shqipëria ka si objektiv fuqizimin i përpjekjeve për promovuar barazinë gjinore dhe drejtat e grupeve margjinilizuara, duke përfshirë këtu fëmijët, personat me aftësi kufizuara, si dhe personat e moshuar, me qëllim për siguruar pjesëmarrjen e tyre aktive shoqëri.

Adresa

Ambasada Shqiptare
Pourtalesstrasse 45 A,
CH-3074 Muri bei, Bern

Tel / Fax

Tel. +41319526010
Fax +4131 9526012
Nr. i emergjences: +41774099729

E-MAIL

embassy.bern@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00