Shërbime të Ambasadës

SHËRBIMI KONSULLOR ONLINE

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi secilin nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse. Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore më poshtë do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”, e cila Ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

Asistencë e Përgjithshme

Leje Kalimi

Prokurë e Posaçme

APLIKIM PËR VIZË

 

PYETJE-PËRGJIGJE

 

1 - MBI PAJISJEN/RIPAJISJEN ME PASAPORTË DHE/OSE KARTË IDENTITETI

Në Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Federatën Ruse nuk kryhen aplikime për pajisjen/ripajisjen me pasaportë dhe/ose kartë identiteti. Për të aplikuar për pasaportë biometrike shtetasit shqiptarë duhet të paraqiten personalisht pranë Zyrave të Gjendjes Civile ku janë të regjistruar.

Për më tepër informacion: Aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë

 

2 - MBI PAJISJEN ME ÇERTIFIKATË TË GJENDJES GJYQËSORE (DËSHMI PENALITETI)

Shqipëri

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

 

Rusi

Ambasada e Federatës Ruse në Republikën e Shqipërisë

Ministria e Punëve të Brendshme të Federatës Ruse

 

3 - MBI REGJIMIN/KRITERET DHE MUNDËSITË E LËVIZJES PËR SHTETASIT SHQIPTARË DREJT FEDERATËS RUSE, REPUBLIKËS SË BJELLORUSISË DHE REPUBLIKËS SË UZBEKISTANIT

 

4 -  MBI APOSTILIN

Në përputhje me marrëveshjen dypalëshe për ndihmën juridike (neni 12), dokumentet e lëshuara nga njëra palë pranohen nga pala tjetër pa pasur nevojë të legalizohen apo apostilohen. Dokumentet duhet të përkthehen dhe noterizohen (rekomandohet që përkthimi të bëhet në vendin ku do të përdoren këto dokumente në mënyrë që të shmanget nevoja për të legalizuar firmën dhe vulën e një noteri të huaj).

Burimet zyrtare:

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME E FEDERATËS RUSE

 

5 - MBI DOKUMENTAT E GJENDJES CIVILE, TË LËSHUARA NGA AUTORITETET SHTETËRORE TË FEDERATËS RUSE (ÇERTIFIKATA E LINDJES, ÇERTIFIKATA E MARTESËS DHE ÇERTIFIKATA E VDEKJES)

Çertifikata e lindjes, çertifikata e martesës dhe çertifikata e vdekjes janë dokumente që lëshohen vetëm me një ekzemplar. Rilëshimi i tyre kryhet vetëm në rastet e humbjes ose dëmtimit, kur teksti dhe (ose) vula e autoritetit shtetëror të regjistrimit civil janë të paqarta (Ligji Federal nr. 143-FZ, datë 15.11.1997 “Për aktet e statusit civil”, i ndryshuar më 27.12.2018, neni 9).

Çertifikata e Lindjes është dokumenti i vetëm i identifikimit të shtetasit të Federatës Ruse brenda territorit të shtetit deri në momentin kur ai mbush moshën 14 vjeç (Dekreti i Presidentit të Federatës Ruse nr. 232, datë 13.03.1997; Vendim i Qeverisë së Federatës Ruse nr. 828, datë 08.07.1997). Ky dokument lëshohet vetëm një herë dhe rilëshohet vetëm në rastet e përmendura më lart.

 

6- LIDHJA E MARTESËS

Lidhja e martesës midis një shtetasi/je të Republikës së Shqipërisë dhe një shtetasi/je të Federatës Ruse, ose të një shteti tjetër,  mund të kryhet pranë Zyrave të Gjendjes Civile të shtetit ku janë të regjistruar ose banojnë bashkëshortët e ardhshëm.

Lidhja e martesës midis dy shtetasve të Republikës së Shqipërisë  në Federatën Ruse, gjithashtu mund të kryhet pranë Zyrave të Gjendjes Civile në qytetin ku banojnë bashkëshortët e ardhshëm.

Për një informacion më të zgjeruar mbi dokumentacionin e nevojshëm dhe mbi procedurën, lutemi drejtohuni Zyrave të Gjendjes Civile, ku do të kryhet lidhja e martesës.

 

7 - PROCESI I KONTROLLIT TË KALIMIT TË KUFIRIT PËR SHTETASIT E HUAJ TË MITUR

Për shtetasit e huaj të mitur nga policia kufitare dhe migracionit kërkohet si më poshtë:

1. Në rast se i mituri i huaj shoqërohet nga njëri prej prindërve, ose kujdestari ligjor, ky i fundit i provuar me dokument zyrtar, pavaresisht mbiemrave të ndryshëm, nuk ka detyrim për të qënë i pajisur me autorizim.

2. Kur i mituri nuk mban të njëjtin mbiemër me prindin, kërkohet që prindi të paraqesë një dokument zyrtar që vërteton lidhjen familjare. Dokumenti duhet të jetë i përkthyer në gjuhën angleze dhe i noterizuar.

3. Në rast se i mituri udhëton i pa shoqëruar prej prindërve ose kujdestarit ligjor, është e nevojshme pajisja e tij me autorizim nga prindërit për të kaluar kufirin. Autorizimi duhet të jetë i përkthyer në gjuhen angleze dhe i noterizuar.

 

 

 

 

 

 

Adresa

Ambasada Shqiptare
119049, Ulica Mytnaja, dom 3,
kvartira 8 Moskva, Russia

Tel / Fax

Tel.: +7 495 982 38 52 (3)
Fax.:+7 495 982 38 54
Nr. Emergjence.:
+7 929 968 05 38

E-MAIL

embassy.moscow@mfa.gov.al

Orari i pritjes së sektorit konsullor

E hënë- E premte
11:00 - 14:00