Fitimi i shtetësisë

Për të marrë këtë shërbim konsullor ju duhet të aplikoni në e-albania.al duke zgjedhur shërbimin e kërkuar dhe në vijim konsulli do t'ju udhëzojë mbi procedurën dhe do t'ju japë një datë dhe orë takimi për t'u paraqitur në sektorin konsullor të ambasadës.  

 

A)  Fitimi i shtetësisë me lindje

Çdo fëmijë lind jashtë territorit Republikës Shqipërisë duke pasur qoftë edhe njërin prej prindërve me shtetësi shqiptare e fiton vetiu shtetësinë shqiptare.

Prindërit e fëmijës duhet paraqiten ambasadë për deklarimin e lindjes fëmijës me dokumentet e nevojshme:

- Certifikatën e lindjes fëmijës;

- Deklaratën e prindit jo shqiptar për pëlqimin e tij fëmija marrë shtetësinë shqiptare.

dy këta dokumente duhet jenë vertetuar nga autoriteti kompetent i vendit përkatës

 

B) Fitimi i shtetësisë me natyralizim

Fitimi i shtetësisë me natyralizim bëhet kur i huaji plotëson kushtet e përcaktuara nga ligji për shtetësinë shqiptare:

1. ketë mbushur moshën 18 vjeç

2. ketë banuar ligjërisht territorin e Republikës Shqipërisë, mënyrë vazhdueshme, për jo pak se 5 vjet;

3. ketë banesë dhe disponoje ardhura mjaftueshme;

4. mos ketë qenë ndonjëherë i dënuar ( Republikën e Shqipërisë ose ndonjë vend tjetër) për vepra penale, për cilat ligji parashikon dënime me jo pak se 3 vjet heqje lirie. Përjashtime nga ky rregull bëhen rastet kur vlerësohet se dënimi është dhënë për motive politike.

5. ketë njohuri paktën fillestare gjuhës shqipe;

6. Me marrjen e shtetësisë mos preket siguria dhe mbrojtja e Republikës Shqipërisë.

 

Shënim: Republika e Shqipërisë lejon dyshtetësinë, pra për fituar shtetësinë shqiptare huajt nuk janë detyruar lënë shtetësinë/shtetësitë e vendeve nga vijnë.

 

Dokumentet e nevojshme për fitimin e shtetësisë me natyralizim:

1. Kërkesa e shtetasit huaj drejtuar Presidentit Republikës Shqipërisë. Kjo kërkesë duhet përmbajë identitetin e plotë kërkuesit (emër, mbiemër, datëlindje, vendlindje, shtetësi), adresën e saktë vendbanimit tij përhershëm dhe adresën ku pret informim për ecurinë e aplikimit tij si dhe arsyet e kërkesës për fitimin e shtetësisë shqiptare. Kërkesa nënshkruhet me emër, mbiemër e firmë nga kërkuesi;

2. Mendimi me shkrim i nëpunësit pranon dokumentet për nivelin e njohurive gjuhës shqipe;

3. Certifikata e lindjes, origjinale dhe e legalizuar ambasadë;

4. Leje qëndrimi Republikën e Shqipërisë sipas kritereve ligjit për shtetësinë (fotokopje e noteruar), nëse banon Shqipëri;

5. Akti i pronësisë banesës ose kontrata e zënies me qira banesës (fotokopje e noteruar);

6. Kontrata e punës për të punësuarit ose vërtetimi nga zyra e tatimeve për të vetpunësuarit ose investitorët (fotokopje e noteruar);

7. Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjeteve financiare të mjaftueshme për jetesë, si garanci bankare, librezë kursimi, vërtetime zyrtare të ardhurash (fotokopje e noteruar);

8. Dëshmia e penalitetit e marrë në vendin e origjinës dhe në vendin ku kërkuesi ka pasur qëndrim legal për gjashtë muajt e fundit;

9. Dokumenti që vërteton qenien azilant, nëse është i tillë (fotokopje e noteruar);

10. Mendimi me shkrim i komisariatit të policisë vendore për sjelljen dhe qëndrimin e kërkuesit, nëse banon në Republikën e Shqipërisë;

11. Fotografia e aplikuesit, tre copë ( në rast se ka fëmijë të mitur, fotografi për secilin prej tyre);

12. Certifikata (kur është e nevojshme) për të vërtetuar origjinën shqiptare  të kërkuesit, deri në dy shkallë, qoftë dhe nga njëri prind.

 

Tarifa për veprimet me shtetësinë nëpërmjet ambasadës

Për shërbimet që do të kryhen, aplikuesi bën paraprakisht pagesën prej 30€ në llogarinë e ambasadës për shërbimet konsulloredhe e dorëzon dëshminë e pagesës së bashku me dokumentet e tjerë. Pagesa është e pakthyeshme.

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Ambasada e RSH-së në Berlin - Botschaft der Republik Albanien

Sektori Konsullor - Konsularischer Dienst:

Tel +49 30 25942013
Tel +49 30 81816894

Nr. i emergjences - Notrufnummer:


Mobile +49 174 8619587

Sektori Politik dhe Administrativ - Politischer Dienst und Verwaltung:

Tel. +49 30 25942014
Tel: +49 30 25942015
Fax +49 30 25931890

PËR ÇËSHTJE KONSULLORE LUTEMI DREJTOHUNI NË ADRESËN E POSTËS ELEKTRONIKE ZYRTARE

E-MAIL

konsullata.berlin@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E enjte
09:00 - 17:00
E premte
09:00 - 14:00

Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.00 - 13.00