Regjistrimi i fëmijëve në Regjistrin e Gjendjes Civile të Shqipërisë

Për të marrë këtë shërbim konsullor ju duhet të aplikoni në e-albania.al duke zgjedhur shërbimin e kërkuar dhe në vijim konsulli do t'ju udhëzojë mbi procedurën dhe do t'ju japë një datë dhe orë takimi për t'u paraqitur në sektorin konsullor të ambasadës.  

Prindërit, shtetas shqiptarë me banim jashtë Shqipërisë, janë detyruar me ligj regjistrojnë fëmijët e tyre kanë lindur jashtë vendit Regjistrin e Gjendjes Civile Shqipërisë. Regjistrimi i fëmijëve mund bëhet direkt nga prindërit, por edhe nëpërmjet Ambasadës Berlin.

Regjistrimi nga prindërit

Për regjistrimin e fëmijës së lindur në Gjermani në Regjistrin e Gjendjes Civile të Shqipërisë, prindërit duhet tëmarrin nga zyra e gjendjes civile ne Gjermani nje certifikate internacionale te femijes (Auszug aus dem Geburtseintrag) dhe me pas te apostillojne dokumentin ne zyrat gjermane te landit. Zyrat ku merret vula Apostille jane Bezirksregierung ose Regierungspräsidium ose Landesverwaltungsamt.

 

 

Regjistrimi nëpërmjet Ambasadës
 

Rregjistrimi nga Ambasada behet vetem brenda 3 muajve nga data e lindjes se femijes.Për regjistrimin e fëmijëspërmes Ambasadës në Berlin, prindërit duhet të paraqesin certifikatën e lindjes së fëmijës të vulosur me Apostille sipas rastit nga njëri nga këta organe: Bezirksamt, Bezirksregierung, Landesverwaltungsamt, Regierungspräsidium.Certifikata dergohet ne Ambasade, e perkthyer ne shqip nga nje perkthyes i certifikuar. Gjithashtu, prinderit duhet teshkruajne nje kerkese te thjeshte (te shtypur ne computer) drejtuar ambasades, ne te cilen do te shkruajne numrin e gjendjes civile ne Shqiperi dhe emrin e qytetit ku do te regjistrohet femija. Gjithashtu do te dergojne kopje te pasaportave ose kartave te identitetit; nje certifikate familjare ose martese.

 

Kur prindërit janë martuar, regjistrimi bëhet Regjistrin Themeltar Gjendjes Civile ku gjendet i regjistruar i ati. Nëse janë pamartuar vendi i regjistrimit caktohet me pëlqim paraprak dy prindërve.

 

Për regjistrimin nuk është e nevojshme  prindërit  paraqiten personalisht  AmbasadëDokumentet e nevojshme dërgohen me postëPërveç dokumentevezarfi duhet  përmbajë edhe dëshminë e pagesës 10 euro per vertetim perkthimi nga Ambasada (tarifa 10 euro).

 

Kur njëri prind është i huaj: Pëlqimi me deklaratë noteriale të prindit të huaj (nëse njëri nga prindërit është shtetas i huaj), për lejimin e regjistrimit të fëmijës në Shqipëri. Deklarata noteriale duhet të jetë e pajisur me vulë apostile dhe e përkthyer në gjuhën shqipe nga një përkthyes zyrtar i certifikuar. Gjithashtu, edhe përkthimi i deklaratës noteriale duhet të jetë i pajisur me vulë apostile. Ambasada ju pajis me një vërtetim përkthimi që verifikon saktësinë e përkthimit kundrejt shumës prej 10 euro për llogari të ambasadës për shërbimet konsullore. 

Regjistrimi i fëmijës në zyrat e gjendjes civile në Shqipëri nëpërmjet Ambasadës ofrohet falas.

Adresa

Albanische Botschaft
Friedrichstr. 231
10969 Berlin
Germany

Tel / Fax

Tel. +49 30 259 3040
Fax +49 30 259 318 90

Sektori Konsullor

Tel. +49 30 2593040

Nr. i emergjences: +49 174 8619587

E-MAIL


embassy.berlin@mfa.gov.al
konsullata.berlin@mfa.gov.al

'

Orari zyrtar

E hënë - E premte
09:00 - 17:00
Orari zyrtar për
Zyrën Konsullore
E hënë 10.00 - 14.00
E mërkurë 10.00 - 14.00
E premte 09.30 - 13.00