Takimi i Komitetit të Monitorimit të IPA-s, Tiranë, 21 Maj 2019

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në rolin e saj si Koordinator Kombëtar i Instrumentit të Para-aderimit (KKIPA), organizoi Komitetin e Monitorimit të Instrumentit të Para-aderimit (IPA), në 21 Maj 2019.

Komiteti është një takim i nivelit të lartë që mblidhet një herë në vit. Këtë vit, takimi u bashkëkryesua Z. Sokol Dedja, Zëvendës Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme si Koordinatori Kombëtar i fondeve IPA dhe Z. Georg Ziegler, Zëvendës Drejtues i Njësisë për Shqipërinë dhe Bosnjë Hercegovinën, DG NEAR (Komisioni Evropian).

Qëllimi i këtij takimi është rishikimi i progresit të përgjithshëm në implementimin e asistencës financiare, si dhe diskutimi mbi çështjet e ndryshme të menaxhimit të portofolit IPA në Shqipëri.

Situata aktuale e projekteve më të rëndësishme në zbatim u rishikua, duke përfshirë kontratat e reformës sektoriale si Reforma në Administratën Publike, Menaxhimi i Financave Publike, Punësimi dhe Aftësimi, Reforma në Drejtësi dhe Kontrata Anti-korrupsion.

Takimi i këtij viti u fokusua në diskutimin në detaje për 3 sektorë: (i) Demokracia dhe Mirë-qeverisja (ii) Sundimi i ligjit dhe të drejtat themelore (iii) Arsimi, Punësimi dhe Mbrojtja Sociale. Të gjithë projektet në zbatim ose të përfunduar gjatë vitit 2018 u shqyrtuan, duke evidentuar progresin në zbatimin e aktiviteteve, arritjen e treguesve të rënë dakord në dokumentet programuese, problemet në zbatim, masat korrektuese të ndërmarra ose të planifikuara për vitin në vijim.

Për herë të parë gjatë vitit 2018 u ngritën në Shqipëri, si vend përfitues i fondeve të BE-së IPA II, Komitetet Sektoriale të Monitorimit. Këto Komitete janë pjesë e mekanizmit të integruar sektorial drejtuar nga Zyra e Kryeministrit dhe MEPJ në rolin e Koordinatorit Kombëtar të IPA-s. Gjatë vitit 2019, u zhvilluan takimet e para të Komiteteve në sektorët e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Punësimit, Transportit, në sektorin Ujësjellës-Kanalizime, Konkurrueshmëria dhe Inovacioni. Bazuar në kuadrin ligjor, takimet e Komiteteve Sektoriale do të mbahen 2 herë në vit. Në takimet e muajit maj 2019, u mor shqyrtim portofoli i projekteve IPA për secilin sektor, duke ekzaminuar ecurinë e zbatimit dhe planin e veprimit për vitin 2019. Konkluzionet e këtyre takimeve u prezantuan në Komitetin Monitorues Shqipëri-BE, të datës 21 Maj. Gjatë muajit qershor janë planifikuar takimet e Komiteteve Sektoriale për sektorët (i) Demokracia dhe Mirëqeverisja dhe (ii) Sundimi i Ligjit dhe të drejtat themelore. Raundi i dytë i takimeve të Komiteteve Sektoriale do të mbahet në Tetor-Nëntor 2019.

Gjatë sesionit të dytë të takimit të Komitetit të Monitorimit të IPA-s, u prezantuan edhe projektet nën Instrumentin për Investime në Ballkanin Perëndimor, pjesëmarrja e Shqipërisë në Programet Evropiane, projekti i granteve për shoqërinë civile lidhur me çështjet e Integrimit Evropian, programet IPA rajonale (multi-country) si dhe programet nën Bashkëpunimin Territorial dhe rajonal.

Në këtë takim u shqyrtua progresi në menaxhimin e paketës së programeve në mënyrë indirekte nën programet e viteve 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, përfshirë tenderimin, zbatimin, disbursimin, parregullsitë si dhe rezultatet e auditimit për vitin 2018, si dhe çështjet e funksionimit të sistemit kombëtar të menaxhimit dhe kontrollit nën metodën e zbatimit indirekt.

Në kuadër të rritjes së transparencës dhe për të siguruar gjithëpërfshirjen e aktorëve në proces, ishin ftuar të marrin pjesë në punimet e Komitetit të Monitorimit të IPAs përfaqësues të organizatave të Shoqërisë Civile, Anëtarë të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile dhe përfaqësues të shteteve anëtare.

Postal Address

Mission of Albania
30, Rue Tenbosch,
1000 Bruxelles

Tel / Fax

Tel. +32 2 640 3544
+32 2 644 3329
Fax. + 32 2 640 31 77
Emergency Tel. 0032485401237

E-MAIL

mission.eu@mfa.gov.al

OPENING TIMES

Monday to Friday
09:00 - 17:00