Shërbime të Ambasadës

Shërbimet Konsullore për Shtetasit Shqiptarë:

Legalizim dokumentash;Këshillim dhe ndjekje e proçedurës për plotësimin e dokumentave për fitimin e shtetësisë shqiptare;Përkujdesje e shtetasve shqiptarë gjenden Rumani.Dhënie vizash për shtetas huaj.

a.    Regjistrimi i lindjeve, martesave, vdekjeve

Lindjet:

1.   Fëmijët e lindur Rumani, regjistrohen Ambasadën e Republikës Shqipërisë Bukuresht, mbi bazën e certifikatave zyrtare lëshuara nga autoritetet përkatëse rumune. Këto certifikata dërgohen Ambasadën e Republikës Shqipërisë Bukuresht ose zyrtarisht nga këto autoritete ose nga vetë prindërit, pasi jenë legalizuar sipas kërkesave legjislacionit shqiptar. Është detyra e vetë prindërve interesohen për kryerjen e gjitha procedurave bëjnë legalisht vlefshëm aktin e lindjes fëmijës për ta regjistruar atë zyrat e gjendjes civile Shqipëri.

2.   rastet kur fëmijës sapolindur certifikatën e lindjes nuk i është shënuar emri nga spitali, prindërit duhet emrin e fëmijës ta caktojnë dhe ta deklarojnë atë Ambasadën e Republikës Shqipërisë Bukuresht.

3.   Këtë akt lindjeje legalizuar, prindërit e dërgojnë zyrat e gjendjes civile Shqipëri për ta regjistruar ose, nëse nevojitet për ta sjellë fëmijën Shqipëri, aplikojnë për marrjen e lejes kalimit.

Martesat:

Dokumentacioni i domosdoshëm për lidhje martese jashtë shtetit:

1.      rastin kur personat martohen janë dy shtetas shqiptarë, dokumentacioni për lidhje martese është si poshtë:

a.    Certifikatë për lidhje martese

b.    Certifikatë lindje e shoqëruar me fotokopjen e kartës identitetit.

c.    dy rastet, certifikatat duhet jenë legalizuara nga prefekturat dhe kenë vlefshmërinë kohë deri 3 muaj nga data e lëshimit..

2.      rastin kur një prej shtetasve martohet është shtetas i huaj, dokumentacioni është si poshtë:

 . Për shtetasin e huaj:

Leje martese nga vendi i origjinës.

Certifikatë lindje.

Fotokopje e pasaportës.

Dokumentacioni duhet jetë i legalizuar sipas legjislacionit fuqi.

Dokumentacioni duhet jetë i përkthyer gjuhën shqipe nga autoritetet kompetente rumune.

Martesa bëhet ose qendrën e komunës ku shtetasi i huaj është rezident ose Ambasadën e Republikës Shqipërisë Bukuresht, kur dy shtetasit janë shqiptarë, rezidentë rregullt Rumani. rastin e parë, akti i martesës duhet legalizohet patjetër sipas legjislacionit fuqi.

Martesa jashtë shtetit, kurdoherë bëhet kushtet kur shtetasit shqiptarë janë rezidentë me leje rregullta qëndrimi.

Vdekjet

raste vdekjesh, familjarët ose afërmit e një shtetasi vdekur, Rumani, vënë dijeni për ngjarjen, Ambasadën e Republikës Shqipërisë Bukuresht dhe deri momentin e transportimit trupit për atdhe, mbajnë lidhje vazhdueshme me këtë ambasadë.

Për kryerjen e procedurave për kthimin e trupit Shqipëri, duhet kontaktohet çdo rast, një agjenci funerale, e cila kryen procedurat e nevojshme, përfshirë edhe nxjerrjen e dokumenteve nevojshme pranë administratës vendase, si dhe kontakton me Ambasadën e Republikës Shqipërisë Bukuresht për përfundimin e tyre deri nisjen për Shqipëri.

Kur nuk ka afërm ose një person tjetër kontakti ose ka vështirësi komunikimi me Ambasadën e Republikës Shqipërisë Bukuresht, familjarët vënë dijeni zyrën e marrëdhënieve me publikun Drejtorinë Konsullore MPJ-së Shqipëri.

Dokumenti “akt i vdekjes” duhet patjetër legalizohet sipas legjislacionit fuqi, sepse kjo e bën mundur çregjistrimin e emrit shtetasit vdekur nga regjistri i gjendjes civile Shqipëri.

Shënim: Shteti shqiptar merr përsipër me mjetet e tij financiare, transportin e shtetasve vdekur vetëm këto raste:

 . Për persona janë dërguar me shërbim ose mjekim shëndetësor nga shteti.

 . Për punonjësit e përfaqësive diplomatike.

Legalizimi i dokumenteve

1.   Procedura e Legalizimit është e detyrueshme për gjitha dokumentet e lëshuara nga administrata shqiptare do përdoren pranë administratave shteteve tjera, apo ato lëshuara nga administrata e një shteti tjetër do përdoren pranë administratës shqiptare.

2.   Ajo konsiston njohjen formale nga punonjësit konsullorë, vulës dhe nënshkrimit autoritetit e ka lëshuar dokumentin. Kjo e bën dokumentin njësoj vlefshëm, nga pikëpamja ligjore edhe jashtë territorit vendit ku është lëshuar.

3.   Çdo dokument public, i mbajtur Rumani apo respektivisht shtetin shqiptar do pranohen pa vulën “Apostilla’’.

4.   Ky detyrim përcaktohet nga vlefshmërinë e Traktatit fuqi midis Republikës Popullore Shqipërisë dhe Republikës Popullore RumanisëMbi dhënien e ndihmës juridike  për çështje civile , familjare dhe penale”, nënshkruar Tiranë datë 12 shtator 1969, si dhe neni 8 konventës Hagës” Për heqjen e kërkesës për legalizimin e dokumentave publike huaja”, datës 05 Tetor 1961.

Shërbime Noteriale

bazë legjislacionit shqiptar, Ambasada e Republikës Shqipërisë Bukuresht, plotëson kërkesat e shtetasve saj, edhe për veprime fushës noteriale, tilla si:

procesverbale,

deklarata,

autorizime,

kontrata,

garanci,

prokura thjeshta,

vërtetime për nënshkrime ose kopje dhe ekstrakte dokumentesh etj.

Ligji ka lejuar, përgatitjen nga konsujt, vetëm prokurave thjeshta nënkupton redaktimin e prokurave japin tagra përfaqësimi për veprime thjeshta administrative, cilat nuk synojnë lindjen, ndryshimin ose shuarjen e drejtave dhe detyrimeve pronësisë përfaqësuarit.

Vërtetime

Shtetasit shqiptarë rezidentë Rumani, kërkojnë pranë Ambasadës Republikës Shqipërisë Bukuresht pajisen me vërtetime ndryshme. Një shërbim i tillë bëhet i mundur bazuar dokumentet e identifikimit, cilat paraqiten nga interesuarit, brenda vlefshmërisë tyre kohore. Shtetasit kanë drejtë t’i kërkojnë këto vërtetime gjuhën e vendit pritës si dhe një gjuhë tjetër njohur ndërkombëtarisht (anglisht ose frëngjisht).

LEJE KALIMI

Kërkesa e shtetasve shqiptarë Ambasadën e Republikës Shqipërisë Bukuresht për lejekalimi, kur duhet kthehen Shqipëri dhe nuk kanë dokument udhëtimi, bëhet me prezencën e personit interesuar para konsullit.

Bëhet përjashtim për prezencën e shtetasit, rastet kur ai:

Është i ndaluar, arrestuar ose burgosur. këtë rast kërkesa bëhet nga autoritetet kompetente për huajt vendin pritës merren me përmbarimin e veprimeve kthimit atdhe personave gjendje parregullt;

Për arsye forta shëndetësore, nuk mund paraqitet përfaqësi. këtë rast kërkesën e bëjnë familjarët ose për këtë paraqesin deklaratë përfaqësimi dhe dokumente tjera bindëse.

Dokumentacioni bazë mbështetës për identitetin e kërkuesit:

Pasaportë e pavlefshme;

Kartë identiteti origjinale;

Certifikatë lindje nga gjendja civile përkatëse, e lëshuar jo larg se 6 muajt e fundit nga data e kërkesës, e shoqëruar me kopjen e kartës identitetit;

Leje drejtimi automjeti, format i ri elektronik shqiptar;

Leje pune ose leje studentore me fotografi shoqëruar me dokumente bankare vendit pritës;

Denoncimi pranë autoriteteve kompetente vendase për humbjen e pasaportës;

Formulari model LK1

• 2 foto për pasaportë 4×5 cm, aktuale dhe sfond bardhë.

Ky dokumentacion duhet shoqërohet me denoncimin pranë autoriteteve kompetente rumune për humbjen e pasaportës;

Kërkesa për pajisje me lejekalimi e personave mitur deri 16 vjeç bëhet nga dy prindërit ose njëri prind, me pëlqimin e prindit tjetër. Pëlqimi jepet nëpërmjet një deklarate noteriale.

Për miturin me një prind ose me kujdestar, kësaj kërkese i bashkëlidhen dokumente konfirmojnë kujdestarinë mbi fëmijën.

Personi i mitur, ( i sapolindur) për t’u pajisur me lejekalimi, paraprakisht duhet jetë regjistruar zyrën përkatëse gjendjes civile Rumani dhe dokumenti shoqërues duhet jetë i legalizuar përputhje me legjislacionin fuqi.

Leja e Kalimit është e vlefshme për 1 muaj nga data e lëshimit dhe vetëm për një hyrje Republikën e Shqipërisë

Tarifat konsullore

bazë ligjit 8977, dt. 12.12.2002, “Për sistemin e taksave RSH”, tarifat për shërbimet konsullore janë si poshtë:

Leje Kalimi - 30 EUR

Prokura/ Deklarata - 20 EUR

Përkthim - 10 EUR/faqe

Vërtetime - 30 EUR

Vizat – (sipas reciprocitetit)

o Pagesat kryhen Euro

o Pagesat për gjitha shërbimet konsullore, pa asnjë përjashtim kryhen vetëm nëpërmjet bankës numrin e llogarisë Ambasadës Republikës Shqipërisë Rumani

Për informacione   detajuara për shërbimet konsullore  ambasadës poshtë link-et:

 

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbime-per-shqiptaret

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/sherbime-per-te-huajt

http://www.punetejashtme.gov.al/al/sherbime/legalizimi-i-dokumentave

Adresa

Ambasada Shqiptare
Str.Duiliu Zamfirescu no.7,
Sector1 , Bucuresti

Tel / Fax

Tel.: +40212119829
Fax.: +40212108039
Numri i emergjences: +40 733368444

E-MAIL

embassy.bucharest@mfa.gov.al

Orari zyrtar

E hënë- E premte
09:00 - 17:00